Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Egzaminų (per)laikymo tvarkaraštis

Chemijos ir bioinžinerijos katedra
Pavasario sesijos
PAKARTOTINIO EGZAMINŲ LAIKYMO KOMISIJOSE tvarkaraštis
 
Dėstytojas
Dalykas
Grupė
Egzaminas
Data
Laikas
Auditorija
 
Ričardas Mališauskas - pirmininkas
Audrius Laurynėnas
Dalius Ratautas
Bioduomenų gavimas
BIf-15/1,2,3
2017-09-15
(penktadienis)
14,30
SRL-I 417
 
 
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui
Reikia turėti dekano leidimą.

„THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 2017-2018 MOKSLO METAMS KONKURSO SĄLYGOS

„THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS“ VARDINĖS STIPENDIJOS
SKYRIMO 2017-2018 MOKSLO METAMS
KONKURSO SĄLYGOS
 
1. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, vystydamas bendradarbiavimą su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (toliau – VGTU), kviečia VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Biotechnologijos studijų krypties I pakopos Bioinžinerijos studijų programos 2 ir 3 kurso studentus bendrovėje atlikti ir parengti ginti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.
2. Bendrovė šiemet vėl kviečia VGTU studentus rengti baigiamuosius darbus. Geriausiems studentams konkurso sąlygomis bus skirtos UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinės stipendijos (toliau – Stipendija).
3. Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir gamybiniuose procesuose bei siekti karjeros biotechnologijai gabius ir motyvuotus VGTU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.
4. 2017-2018 m.m. Stipendijos, skiriamos pirmos pakopos (bakalauro) studentui, dydis – 964 Eur (skiriama visiems mokslo metams).
5. Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį.
6. Paskyrus Stipendiją, jos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. Buvęs stipendininkas gali vėl pretenduoti, ir jam Stipendija gali būti paskirta kelis kartus.
7. Studentai, teikdami paraiškas gauti Stipendiją 2017-2018 m. m., turi pasirinkti baigiamojo darbo, kurį rengs UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą iš šio sąrašo:
 
Nr.
Preliminarus temos pavadinimas
1
Membraninės chromatografijos taikymo baltymų gryninimo procesuose tyrimai
2
Proteazių raiškos Bacillus genties kamienuose tyrimai
3
Didelio efektyvumo jonų chromatografijos (HPIC) anijonų metodo optimizavimas
4
Atvirkštinių transkriptazių mutantų, atsparių slopikliams, tyrimai
5
RNR sekas atpažįstančių CRISPR sistemų savybių ir jų naujų taikymų biotechnologijoje tyrimai
6
Termostabilių helikazių savybių ir jų naujų taikymų biotechnologijoje tyrimai
7
Deoksinukleazių struktūros ir sąveikos ryšių, raiškos įvairiuose šeimininkuose bei gryninimo ypatumų tyrimai
8
Su baltymais sąveikaujančių oligopeptidų termostabilumo tyrimai
9
Priemaišinių RNR aptikimas  ir kilmės nustatymo tyrimai
10
Baltymų transliacinio aparato E.coli ląstelėse pokyčių įtakos heterologinių baltymų tirpumui tyrimai
11
Linijiniai degraduojami polimerai ir jų panaudojimas fermentinėse reakcijose
 
Vienas studentas gali nurodyti ne daugiau kaip 3 temas.
8. Pretenduoti į Stipendiją gali pažangūs pirmos pakopos pakopos VGTU studentai, studijuojantys gamtos ar kitus su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir siekiantys UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atlikti ir parengti ginti pirmos pakopos baigiamąjį darbą.
 
9. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. gegužės 25 d.
 
10. Pretendentai savo kandidatūrą stipendijai gauti siūlo patys, pateikdami konkursui šiuos dokumentus:
 
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką, kuriame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą;
 • pažymą apie baigtų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo;
 • valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
 • praktikos ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.
 
11. Dokumentai pateikiami VGTU Chemijos ir bioinžinerijos katedrai (el. paštu adresu: chemkat@vgtu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: kristina.poce@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.
 
12. Studentų paraiškas vertina vertinimo komisija (toliau – Komisija), kuri sudaroma pagal Stipendijos nuostatuose patvirtintą tvarką. Komisija vertina jai pateiktus dokumentus ir prireikus  kvies pretendentus pokalbiui.
 
13. Skirdama Stipendiją, Komisija įvertina studento studijų rezultatus ir pažangumą (paskutinių dviejų sesijų rezultatų svertinis vidurkis turi būti ne mažiau kaip 8 balai); motyvaciją ir praktinius tiriamojo darbo įgūdžius.
 
14. Paskirta Stipendija peržiūrima kas semestrą ir stipendininkas gali prarasti teisę į ją ar jos mokėjimas gali būti nutrauktas ar sustabdytas šių Stipendijos skyrimo nuostatuose, patvirtintuose 2011 m. gegužės 12 d. VU Senato posėdyje, nustatyta tvarka.
 
15. Informacija apie paskirtas stipendijas skelbiama VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto tinklalapyje.
 
16. Stipendijos konkurso sąlygos yra parengtos remiantis UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto sutartimi Nr. 2941 / Nr. 11182.
                                                                                                           
2017 m. gegužės 5 d.

Kviečiame iki rugsėjo 14 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

Kviečiame iki rugsėjo 14 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms
 
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto magistro 1 kurso studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.
 
2017-2018 mokslo metais bendrovėje bus skirtos vardinės stipendijos baigiamajam magistro darbui rengti.
 
Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1772 Eur (vieneriems mokslo metams). Vilniaus Gedimino technikos universitetas stipendiją mokės lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.
 
Paraiškas magistro 1 kurso studentai turi pateikti iki 2017 m. rugsėjo 14 d. imtinai.
 
Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:
 
 1. gyvenimo aprašymą (CV);
 2. motyvacinį laišką;
 3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
 4. bakalauro darbą el. formatu;
 5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
 6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.
 
Dokumentus prašome siųsti Chemijos ir bioinžinerijos katedrai (el. paštu adresu: chemkat@vgtu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu kristina.poce@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.
 
Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto tinklalapyje iki 2017 m. rugsėjo 26 d.
 
Siūlomų temų sąrašas:
Nr.
Preliminarus temos pavadinimas (galutinis temos pavadinimas gali keistis)
1.
Restrikcijos endonukleazių gamybos technologijų tobulinimas
2.
Chromatografinių gryninimų optimizavimo procesų automatizavimas
3.
Rekombinantinių nukleazių gamybos  procesų kūrimas mielių ląstelių pagrindu
4.
Technologinių metodų kūrimas funkcinių priemaišų pašalinimui ir tyrimai
5.
Fermentacijos procesų optimizavimas ir maštabavimas
 
Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir gamybiniuose procesuose bei siekti karjeros gabius ir motyvuotus VGTU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.
 
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovą Kristiną Pocę: elektroniniu paštu kristina.poce@thermofisher.com, telefonu +37069979843.
 
Siūlomos paslaugos:
 • Baltymų gryninimas iš gamtinių ir rekombinantinių šaltinių;
 • Baltymų grynumo nustatymas įvairiais fizikiniais cheminiais metodais;
 • Baltymų - baltymų (arba baltymų - kitų molekulių) sąveikos kompiuterinis modeliavimas;
 • Eukariotinių ląstelių linijų panaudojimas citotoksiškumo tyrimui;
 • Toksikologiniai (tarp jų ir genotoksiniai) tyrimai modelinėse sistemose in vivo ir in vitro
 • Baltymų išskyrimas iš įvairių ląstelės organelių, jų frakcionavimas, imuninė analizė, paruošimas masių spektrometrinei analizei.
Konsultacijos:
 • Konsultacijos biotechnologijos bei bioinformatikos srityje, baltymų struktūrų tyrimų srityje, biotechnologinių produktų rinkodaroje.
 • Konsultacijos eukariotinių ląstelių panaudojimo regeneracinės medicinos srityje.
 • Elektroanalitiniai toksinų detekcijos metodai
 • Konsultacijos baltymų išskyrimo, frakcionavimo pagal molekulinę masę ir/ar izolelektrinį tašką klausimais.
Universitetinės vientisosios studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMCHA11101 Chemija 5 5 F
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMCHB11203 Analizinė chemija 7 7 F
FMCHB11700 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMCHB11800 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
FMCHB11801 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 7 F
FMCHB11104 Bendroji chemija 8 8 F
FMCHB11107 Bendroji chemija 5 5 F
FMCHB13111 Bendroji chemija 4 4 F
FMCHB14110 Bendroji chemija 4 4 F
FMCHB14110 Bendroji chemija 4 4 I
FMCHB11802 Biochemijos inžinerija ir biotechnologija 5 5 F
FMCHB11503 Biochemijos pagrindai 9 9 F
FMCHB11601 Biocheminiai metodai 6 6 F
FMCHB11404 Bioduomenų gavimas (kompleksinis projektas) 5 5 F
FMCHB11701 Biofarmacija 5 5 F
FMCHB11702 Bioinžinerija (Biotechnologijos procesai ir aparatai) 6 6 F
FMCHB11206 Biologija 4 4 F
FMCHB11202 Chemija 3 3 F
FMCHB11202 Chemija 3 3 I
FMCHB11101 Chemija 5 5 F
FMCHB11101 Chemija 5 5 H
FMCHB11101 Chemija 5 5 I
FMCHB11103 Chemija 5 5 F
FMCHB11103 Chemija 5 5 H
FMCHB11103 Chemija 5 5 I
FMCHB11105 Chemija 5 5 F
FMCHB11109 Chemija 5 5 F
FMCHB11109 Chemija 5 5 H
FMCHB11109 Chemija 5 5 I
FMCHB11204 Chemija 3 3 F
FMCHB11204 Chemija 3 3 I
FMCHB11106 Chemija 5 5 F
FMCHB11106 Chemija 5 5 H
FMCHB11106 Chemija 5 5 I
FMCHB11110 Chemija 5 5 F
FMCHB11110 Chemija 5 5 H
FMCHB11110 Chemija 5 5 I
FMCHB11102 Chemija 5 5 F
FMCHB11102 Chemija 5 5 I
FMCHB11210 Chemija 5 5 H
FMCHB11304 Chemija 3 3 F
FMCHB11304 Chemija 3 3 I
FMCHB11201 Chemija 3 3 H
FMCHB14111 Chemija 5 5 I
FMCHB14109 Chemija 5 5 F
FMCHB11401 Cheminė kinetika 6 6 F
FMCHB11301 Cheminė termodinamika 5 5 F
FMCHB11603 Chromatografijos pagrindai 6 6 F
FMCHB11803 Ekologinė biotechnologija 3 3 F
FMCHB11705 Enzimologija 6 6 F
FMCHB11403 Gamybinė praktika 1 6 6 F
FMCHB11604 Gamybinė praktika 2 6 6 F
FMCHB11402 Gamtinių junginių chemija 6 6 F
FMCHB11602 Genų inžinerijos pagrindai 6 6 F
FMCHB11704 Grynųjų baltymų technologija 6 6 F
FMCHB11805 Imunologijos pagrindai 5 5 F
FMCHB11504 Mikrobiologijos pagrindai 8 8 F
FMCHB11501 Mikrobiologinė technologija 7 7 F
FMCHB11502 Modeliai biologijoje 6 6 F
FMCHB11302 Organinė chemija 8 8 F
FMCHB11205 Organinė chemija 4 4 F
FMCHB11804 Vaistinių formų technologijos pagrindai 5 5 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMCHM11117 Audinių inžinerija 6 6 F
FMCHM11212 Baltymų išskyrimo ir gryninimo metodai 8 8 F
FMCHM11315 Biocheminė inžinerija 8 8 F
FMCHM11314 Bioinformatika 4 4 F
FMCHM11313 Biologinių sistemų matematinis modeliavimas 6 6 F
FMCHM11316 Bioregeneracinės technologijos 6 6 F
FMCHM11203 Cheminė termodinamika 5 5 F
FMCHM11203 Cheminė termodinamika 5 5 I
FMCHM11310 Diagnostinė nanobiotechnologija 6 6 F
FMCHM11311 Genų inžinerija 6 6 F
FMCHM11312 Genų inžinerijos metodai 6 6 F
FMCHM11211 Imunotechnologija 6 6 F
FMCHM11113 Kamieninių ląstelių biologija 6 6 F
FMCHM11110 Ląstelės biologija 6 6 F
FMCHM11210 Ląstelių technologija 8 8 F
FMCHM11301 Magistro baigiamasis darbas 3 6 6 F
FMCHM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 6 6 F
FMCHM11100 Magistro baigiamasis darbas 1 6 6 F
FMCHM11201 Magistro baigiamasis darbas 2 6 6 F
FMCHM11200 Magistro baigiamasis darbas 2 6 6 F
FMCHM11300 Magistro baigiamasis darbas 3 6 6 F
FMCHM11401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
FMCHM11400 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30 F
FMCHM11213 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 4 F
FMCHM11214 Nanomedicina 6 6 F
FMCHM11215 Pramoninė biotechnologija 6 6 F
FMCHM11111 Prokariotų ir eukariotų biologija 6 6 F
FMCHM11116 Proteomika 6 6 F
FMCHM11112 Regeneracinė biologija 6 6 F
FMCHM11118 Sistemų biologija 6 6 F
 • Pirmosios (Bioinžinerijos bakalauro)  ir antrosios pakopos ( Bioinžinerijos magistro, Biotechnnologijų magistro)  specialistų rengimas.
 • Kitų universiteto fakultetų studentų, studijuojančiu necheminių specialybių pagrindus, chemijos dalykų mokymas, taip pat specialiųjų dalykų mokymas magistrantūros studijose.
 • Mokslinių tyrimų mokslo kryptyse, susijusiose su biotechnologijų specialistų rengimo ir kitų dėstomų dalykų mokslo kryptimis, vykdymas.
 • Dėstymas doktorantūros studijose ir mokslininkų rengimas.

Informacija neakivaizdinio skyriaus studentams

Neakivaizdinio skyriaus studentai chemijos namų darbus turi atlikti vadovaujantis nurodymais, pateiktais Bendrosios chemijos uždavinyne. Kad studentams būtų patogiau katedra patalpino visą Bendrosios chemijos uždavinyną internete. Čia rasite 20 uždavinyno dalių. Kad būtų lengviau orientuotis prašome susipažinti su aiškinamuoju turiniu, kuriame nurodyta, kurioje dalyje galite rasti atskiras temas. 
Uždavinyno dalies Nr.
Temų pavadinimai
Tituliniai puslapiai
Turinys
Atomo sandara
Periodinė elementų sistema
Cheminės jungtys
Kompleksiniai junginiai
Termochemija
Cheminė kinetika ir pusiausvyra
Ekvivalentas
Tirpalų koncentracijos
Neelektrolitų tirpalų garų slėgis
Neelektrolitų tirpalų virimo ir stingimo temperatūros
Neelektrolitų tirpalų osmosinis slėgis
Elektrolitinė disociacija
Druskų hidrolizė
Vandens kietumas
Oksidacijos‑redukcijos reakcijos
Elektrodų potencialai ir galvaniniai elementai
Elektrolizė
Elektrocheminė korozija
Metalai
Neorganinės rišamosios statybinės medžiagos
Bendrieji nurodymai neakivaizdinio skyriaus studentams
Lentelės
Literatūra

Mokomoji knyga „Chemijos laboratoriniai darbai“

Mokomoji knyga „Chemijos laboratoriniai darbai“ skirta VGTU bakalaurams, studijuojantiems chemijos discipliną. Joje pateikti trumpas teorinis kursas bei studijų metu laboratorijose atliekamų praktinių darbų aprašymai.

Laboratorinių darbų sauga studentams

  • Puslapio administratoriai:
  • Ričardas Mališauskas
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Justė Kareivaitė