Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

 1. Aplinka ir energijos technologijos:
Efektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijos;
Aplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijos.
 1. Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai:
Fizinių, technologinių ir ekonominių procesų matematiniai modeliai ir metodai;
Energijos šaltinių medžiagos ir technologijos.
Vardas Pavardė
Disertacijos tema
Gynimo data
Mokslo srities pavadinimas (kodas)
Rasa Morkūnienė
Radioaktyvioji tarša ir jos pokyčių ypatumai Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje
2000
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T).
Andrius Maneikis
Daugiakomponenčių mangano oksidų plonieji sluoksniai: technologija ir fizinės savybės
2000
Fiziniai mokslai, fizika (02P)
Gražina Grigaliūnaitė-Vonsevičienė
Elektronų pernašos puslaidininkiniuose heterogeniniuose dariniuose tyrimas Monte Karlo metodu
2001
Fiziniai mokslai, fizika (02P)
Vytautas Dubra
Mineralinių azoto ir fosforo junginių pernašos įvertinimas Kuršių marių – Baltijos jūros sistemoje
2001
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T)
Sonata Vdovinskienė
Pasyviųjų priemaišų sklaida Baltijos jūros pietrytinėje dalyje
2003
Fiziniai mokslai, fizika (02P)
Ana Usovaitė
Kietosios kosminės spinduliuotės eksperimentiniai tyrimai ir praktinis taikymas
2005
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T)
Milda Pečiulienė
Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės antropogeninių pokyčių tyrimas ir įvertinimas
2006
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T)
Jasaitis Dainius
Trumpaamžių radono skilimo produktų tūrinių aktyvumų patalpose tyrimas ir įvertinimas
2007
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T)
Asta Daunaravičienė
Pasyviųjų priemaišų pernašos ypatumai Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje
2007
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T)
Jolanta Stupakova
Akytojo silicio nanodarinių fizinės savybės, veikiant superaukšto dažnio elektromagnetine spinduliuote
2008
Fiziniai mokslai, fizika (02P)
Sonata Tolvaišienė
Krūvininkų pernaša ultraplonuosiuose mangano oksidų sluoksniuose
2009
Fiziniai mokslai, fizika (02P)
Renata Chadyšienė
Ultravioletinės spinduliuotės pokyčių aplinkoje tyrimas ir vertinimas
2009
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T)
Vaida Valuntaitė
Technogeninio ozono susidarymo, sklaidos tyrimai ir vertinimas
2009
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T)
Jovita Damauskaitė
 
Kietosios kosminės spinduliuotės tyrimas ir taikymas meteorologiniams procesams prognozuoti
2010
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka (04T)
Anastasija Moisejenkova
Radiocezio ir hidrofizinių parametrų dinamikos tyrimai Lietuvos ežeruose
2013
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija (04T)
Sergejus Tretjakovas
Bendro ozono kiekio tyrimai ir matavimo metodų tobulinimas
2013
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija (04T)
Lina Steponavičienė
Magnetinių sūkurių judėjimo YBa2Cu3O7-X superlaidžių sluoksnių kanalais tyrimas ir valdymas
2013
Fiziniai mokslai, fizika (02P)
Vigilija Cidzikienė
Radionuklidų sklaidos tyrimai ir vertinimas planuojamos atominės elektrinės aplinkoje
2015
Technologijos mokslai, aplinkos inžinerija (04T)
Paulius Miškinis. 2004. Netiesiniai ir nelokaliniai procesai bei objektai klasikinėje ir kvantinėje lauko teorijoje (01P)
Aloyzas Girgždys. 2006. Aerozolio ir ozono pokyčiai atmosferoje: įranga, tyrimai ir įvertinimas (04T)
Artūras Jukna. 2008. Elektros srove ir šviesa sąlygotos mišriosios būsenois superlaidžiupose dariniuose tyrimai ir valdymas (02P)
Jonas Gradauskas. 2011. Puslaidininkiniai dariniai ir CO2 lazerio spinduliuotė. Sąveikos tyrimai (02P)
1. I ir II pakopos studijų modernizavimas medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptimis (LaMeTech studijos) VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-005. Vadovas - Artūras Jukna.
2. Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra) VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002. Vadovas - Artūras Jukna.
3. Medžiagos ir technologijos fotoelektriniams elementams ir jutikliams VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-009. Vadovas - Artūras Jukna.
4. Asimetriškai siusiaurintų YBaCuO superlaidžiųjų jutiklių tyrimas aukštų dažnių signalų ruože PRO-13/2012. Vadovas - Artūras Jukna.
  • Puslapio administratoriai:
  • Artūras Jukna
  • Dainius Jasaitis
  • Genovaitė Bučinskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė