Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
:
 
 
PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2015 m. gruodžio 9 įsakymu Nr. 1285
STUDENTŲ IR KITŲ ASMENŲ, DIRBANČIŲ FIZIKOS MOKOMOJOJE LABORATORIJOJE, DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Fizikos mokomojoje laboratorijoje (toliau – FM laboratorija) darbus atlieka studentai ir kiti asmenys (toliau – darbuotojas).
2. Laboratorijoje leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems sveikatą pagal profesinės rizikos veiksnius (darbo pobūdį), instruktuotiems darbo bei gaisrinės saugos klausimais ir pasirašiusiems instruktavimų žurnaluose.
3. Darbuotojui, pažeidusiam darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus, dirbti laboratorijoje neleidžiama iki tol, kol jis nebus pakartotinai instruktuotas.
4. Darbuotojas privalo:
4.1. išsamiai susipažinti su šia instrukcija ir vykdyti jos reikalavimus;
4.2. vykdyti vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus;
4.3. mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti saugiai dirbti kitiems;
4.4. darbo metu naudotis kolektyvinės ir individualiosios apsaugos priemonėmis, žinoti jų buvimo vietą;
4.5. žinoti, kur yra pirminės gaisro gesinimo priemonės, mokėti jomis naudotis, vengti pavojingų veiksnių, galinčių sudaryti sąlygas kilti gaisrui. Laboratorijos vadovas privalo parodyti darbuotojui, kur laboratorijoje yra gesintuvai, ir paaiškinti, kaip jais naudotis;
4.6. žinoti pastato evakavimo planą ir avarinius išėjimus;
4.7. informuoti darbų vadovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbo metu;
4.8. mokėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, žinoti, kur yra pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė.
5. Darbuotojas turi teisę:
5.1 reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo sąlygos ir būtų aprūpintas individualiosios apsaugos priemonėmis;
5.2. atsisakyti dirbti, jeigu kyla pavojus saugai, sveikatai ar gyvybei šiais atvejais:
5.2.1. kai yra neišmokytas saugiai dirbti;
5.2.2. kai neaprūpintas individualiosios apsaugos priemonėmis;
5.2.3. kai netvarkingi įrankiai, prietaisai bei įranga;
5.2.4. kai darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai ir gyvybei;
5.3. įstatymu nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų.
6. Nepagrįstas atsisakymas dirbti laikomas darbo drausmės pažeidimu.
7. Darbuotojams, pažeidusiems šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta drausminė, administracinė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio ir padarinių.
II. PAVOJINGI, KENKSMINGI IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI, JŲ POVEIKIS SVEIKATAI. BŪTINOS SAUGOS PRIEMONĖS
8. Pavojingi rizikos veiksniai atliekantiems darbus laboratorijoje yra:
 8.1. netvarkingi elektros įrenginiai, elektros srovės poveikis;
8.2. nepakankamas darbo vietos apšvietimas;
8.3. netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija) darbo vietoje;
8.4. netvarkinga darbo vieta, patalpa;
8.5. krintantys, dūžtantys daiktai, jų šukės;
 
 
9. Apsisaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų rizikos veiksnių reikia naudoti kolektyvines ir individualiosios apsaugos priemones.
III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ
10. Darbuotojas prieš darbo pradžią privalo:
10.1. gauti iš tiesioginio vadovo darbo užduotį ir nurodymus, kaip saugiai atlikti pavestą darbą;
10.2. tvarkingai išdėlioti prietaisus ir darbo priemones ant darbo stalo bei negadinti jų;
10.3. patikrinti, ar visų matavimo prietaisų tvarkinga laidų izoliacija. Jungiant grandinę, laidų galus patikimai suspausti gnybtais;
10.4. prieš jungiant elektrinius, optinius prietaisus bei apšvietimo lempas, įsitikinti, jog jų nominali maitinimo įtampa sutampa su įtampos šaltinio įtampa;
10.5. neįjungti elektros srovės šaltinių, kol dėstytojas ar laborantas neįsitikino, jog darbo schema sujungta teisingai.
IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU
11. Darbo metu darbuotojas privalo:
11.1. dirbti atidžiai ir tvarkingai. Naudoti tvarkingas individualiosios apsaugos priemones. Neliesti pirštais neizoliuotų elektrinės grandinės dalių. Žinoti, kad esant žmogaus kūno varžai 400–1000 Om, gyvybei pavojingą žmogaus kūnu tekančią elektros srovę 0,1 A ir didesnę sukuria elektros šaltinis, kurio įtampa didesnė nei 40 V;
11.2. neliesti kondensatorių gnybtų net ir išjungus elektros grandinę. Jeigu liesti būtina, kondensatorius reikia išelektrinti;
11.3. montuoti elektros grandines ar jas keisti tik išjungus srovės šaltinį;
11.4. pastebėjus bet kokius elektrinių ar prietaisų gedimus, nedelsiant išjungti elektros srovės šaltinį ir pranešti apie tai darbų vadovui;
11.5. atsargiai elgtis su stikliniais ir kvarciniais indais bei kolbomis. Indams sudužus, yra pavojus apsipilti karštu vandeniu ar nukentėti nuo cheminių tirpalų poveikio;
11.6. plika akimi nežiūrėti į didelio intensyvumo šviesos šaltinių (lazerių, kvarco lempų ir kt.) skleidžiamą šviesą;
11.7. atliekant eksperimentus su radioaktyvaus spinduliavimo šaltiniu, jį laikyti taip, kad spinduliavimas būtų nukreiptas kryptimi, kur nėra žmonių;
11.8. nepalikti radioaktyvių šaltinių be apsauginės, spindulius sugeriančios dangos;
11.9. žinoti, kad Geigerio-Miulerio skaitiklio aukštos įtampos šaltinį (saugumo sumetimais) galima liesti tik viena ranka.
 
V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS
12. Darbuotojai avariniais (ypatingais) atvejais privalo:
12.1. susidarius avarinei situacijai ar įvykus avarijai, nedelsiant nutraukti darbus, atjungti nuo elektros tinklo visus naudotus prietaisus ir apie tai pranešti darbų vadovui. Studentams pasišalinti iš laboratorijos;
12.2 kilus gaisrui ar gaisro grėsmės atveju nedelsiant į gaisravietę siųsti vadovaujančius darbuotojus. Gaisro židinį gesinti turimomis priemonėmis, o reikalui esant iškviesti ugniagesius tel.112;
12.3. elektrotraumos atveju skubiai išjungti elektros srovę ir ištraukti iš nukentėjusio rankų laidininką;
12.4. įvykus nelaimingam atsitikimui, reikalui esant, iškviesti medicinos pagalbą tel. 112, pranešti apie įvykį darbų vadovui, o nukentėjusiam suteikti pirmąją pagalbą: elektrotraumos atveju atlikti dirbtinį kvėpavimą ir netiesioginį širdies masažą, mechaninės traumos atveju – kraujosruvos sustabdymą. Nelaimingo atsitikimo vietą palikti nepaliestą, iki bus pradėtas įvykio tyrimas.
 
 
 
VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ
13. Darbuotojai baigę darbą privalo:
13.1. išjungti srovės šaltinį bei prietaisus iš elektros tinklo;
13.2. išmontuoti grandinę, tvarkingai sudėti prietaisus, įrankius ir laidus į jiems skirtas vietas (jei to reikalauja laboratorinio darbo metodiniai nurodymai);
13.3. iš stiklinių indų išpilti nereikalingus tirpalus į tam tikslui skirtas talpas, indus sudėti į jiems skirtas vietas;
13.4. radioaktyvius šaltinius sudėti į atitinkamą vietą ir uždaryti po specialiais gaubtais;
13.5. apie darbo metu pastebėtus trūkumus pranešti darbo vadovui.
______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUDERINTA
 
SUDERINTA
 
SUDERINTA
Fizikos katedros vedėjas
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pirmininkas
 
Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artūras Jukna
 
Arūnas Komka
 
Danguolė Baltranienė
2015-12- 
 
2015-12-
 
2015-12-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leonidas Kuliominas, tel. 251 2178
2015-12-
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Artūras Jukna
  • Dainius Jasaitis
  • Genovaitė Bučinskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė