Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

SAULĖS ELEMENTŲ IR MODULIŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMAI
MOKSLINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS DARBO PROGRAMA
 
Mokslinės veiklos praktikos (toliau – Praktikos) tikslas – ugdyti magistrantų gebėjimą studijų metu įgytas teorines žinias praktiškai pritaikyti atliekant saulės elementų/modulių charakteristikų mokslinius tyrimus, formuoti savarankiškus mokslinių tyrimų įgūdžius.
Praktikos trukmė – 80 val. Praktika atliekama antrojo semestro metu, 2017-07-03 – 2017-07-16 laikotarpiu.
Rekomenduojamos praktikos vietos – mokslo centrai, mokslo laboratorijos, vykdančios mokslinius tyrimus fotoelektros srityje (pvz., VGTU Fizikos katedros Fotoelektros technologijų laboratorija).
Praktikos programos aprašas – atliekant Praktiką mokslo institucijoje, rinkti informaciją pasirinkta Praktikos tema, ją susisteminti ir interpretuoti, panaudojant specifinius metodus, pateikti apibendrintas ir patikimas išvadas.
Praktikos pradžioje kiekvieno magistranto baigiamojo darbo vadovas, bendradarbiaudamas su praktikos vadovu, parengia individualią Praktikos užduotį. Praktikos metu gauti rezultatai turi būti pateikti raštu Praktikos ataskaitoje.
Praktikos individualių užduočių temos:
 • Saulės elementų paviršiaus formavimo cheminiais ėsdinimo metodais tyrimas.
 • Saulės elementų defektų identifikavimas, lokalizavimas ir defektų dydžio nustatymas elektroliuminescencine matavimo sistema.
 • Saulės elementų dangos vientisumo ir storio pasiskirstymo tyrimas optiniu elipsometru.
 • Šešėlio dydžio, formos ir gylio poveikio saulės elemento efektyvumui tyrimas.
 • Aplinkos albedo įtakos saulės elementų efektyvumui skirtingose spektro srityse įvertinimas.
 • Elektromagnetinių bangų galios pasiskirstymo erdvėje tyrimas.
 • Saulės elementų paviršiaus teorinis optimizavimas.
 • Fotoelektros įrenginiuose vykstančių procesų teorinis modeliavimas.
Reikalavimai Praktikos ataskaitai:
–              Praktikos ataskaitos apimtis 25–30 psl. (be priedų).
–              Praktikos ataskaitos sandara:
 • Antraštinis (titulinis) lapas;
 • Praktinio mokymo sutarties pirmojo lapo kopija;
 • Praktikos programa (planas) ir Praktikos užduotis;
 • Praktikos ataskaitos sąžiningumo deklaracija;
 • Praktikos vadovo įmonėje (mokslo institucijoje) atsiliepimas;
 • Turinys;
 • Įvadas (bendrais bruožais aprašyta mokslo institucijos, kurioje atlikta Praktika, vykdoma mokslinė veikla fotoelektros srityje, Praktikos tikslas, užduotis, taikyti tyrimo metodai);
 • Literatūros apžvalga (nagrinėti dokumentai/literatūros šaltiniai ir pan.);
 • Metodika (aprašyti atlikti moksliniai eksperimentiniai/teoriniai tyrimai);
 • Rezultatai (gauti rezultatai/duomenys, pateiktas Praktikos metu gautų duomenų apibendrinimas);
 • Išvados (ir pasiūlymai);
 • Naudotos literatūros sąrašas;
 • Priedai (jei reikia).
–              Praktikos ataskaitos įforminimo reikalavimai sutampa su magistrantų baigiamojo darbo reikalavimais.
–              Praktikos ataskaita ginama viešai. Magistrantai paruošia ir pateikia pranešimų skaidres (pristatymo laikas – iki 10 min.).
 
Rekomenduojama literatūra – literatūra pasirenkama pagal temą, atitinkančią magistranto mokslinio darbo kryptį ir Praktikos vietos, vykdomos mokslinės veiklos kryptį.
Reikalavimai atsiskaitymui už atliktą Praktiką:
 • Sudaryti Studento praktinio mokymo sutartį;
 • Gauti Praktikos vadovo įmonėje (mokslo institucijoje) atsiliepimą;
 • Pateikti išsamią Praktikos ataskaitą (Praktikos ataskaitos praktikos vadovui dėstytojui turi būti pateikiamos ataskaitos gynimo dieną);
 • už Praktiką atsiskaitoma 2017-08-28 d.;
 • pirmas pakartotinis atsiskaitymas už Praktiką 2017-08-31 d.
 • antras pakartotinis atsiskaitymas už praktikas 2017-09-04–2017-09-08. Antram pakartotiniam atsiskaitymui studentas turi gauti dekano leidimą ir susimokėti įmoką už antrą pakartotinį atsiskaitymą už praktiką Tarybos nustatyta tvarka.
 • Praktikos ataskaitos gynimo reikalavimai sutampa su magistrantų baigiamojo darbo reikalavimais.
Mokslinės veiklos praktikos vadovė – doc. dr. Vaida Vasiliauskienė
 
SAULĖS ELEMENTŲ IR MODULIŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMAI
PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS DARBO PROGRAMA
 
Profesinės veiklos praktikos (toliau – Praktikos) tikslas – ugdyti magistrantų gebėjimą studijų metu įgytas teorines žinias pritaikyti praktiškai ruošiant saulės elementų/modulių gamybos ir jų panaudojimo projektus, pagrindžiant ir įvertinant elementų/modulių efektyvumą lemiančius faktorius bei galimus jų tobulinimo kelius ir priemones.
Praktikos trukmė – 80 val. Praktika atliekama antrojo semestro metu, 2017-07-03 – 2017-07-16 laikotarpiu.
Rekomenduojamos praktikos vietos – praktikai atlikti būtina pasirinkti gamybinę įmonę, atitinkančią magistranto pasirinktą Praktikos temą ir galinčią suteikti magistrantui reikalingos medžiagos (galimybę atlikti eksperimentinius tyrimus, statistinius įmonėje atliktus matavimų duomenis ir pan.).
Praktikos programos aprašas – atliekant Praktiką gamybinėje įmonėje, rinkti informaciją Praktikos tema, ją susisteminti ir interpretuoti, panaudojant specifinius metodus; pateikti apibendrintas ir, esant palyginimo su kitų atliktų tyrimų rezultatais galimybei, patikrintas išvadas.
Praktikos pradžioje kiekvieno magistranto baigiamojo darbo vadovas, bendradarbiaudamas su praktikos vadovu, parengia individualią Praktikos užduotį. Praktikos metu gauti rezultatai turi būti pateikti raštu Praktikos ataskaitoje.
Praktikos individualių užduočių temos:
 • Saulės elementų technologijos tyrimas.
 • Saulės elementų paviršiaus formavimo cheminiais ėsdinimo metodais tyrimas.
 • Šešėlio dydžio, formos ir gylio poveikio saulės elemento efektyvumui tyrimas.
 • Aplinkos albedo įtakos saulės elementų efektyvumui skirtingose spektro srityse įvertinimas.
 • Saulės elementų panaudojimo galimybių automobiliuose tyrimas.
 • Saulės elementų panaudojimo galimybių pastatų konstrukcijose tyrimas.
 • Saulės modulių elektrinių savybių tyrimas.
 • Fotoelektrinių modulių efektyvumo tyrimas.
 • Saulės jėgainių efektyvumo tyrimas.
 • Saulės energijos panaudos potencialo individualiuose namuose tyrimas.
Reikalavimai Praktikos ataskaitai:
–              Praktikos ataskaitos apimtis 25–30 psl. (be priedų).
–              Praktikos ataskaitos sandara:
 • Antraštinis (titulinis) lapas;
 • Praktikos sutarties pirmojo lapo kopija;
 • Praktikos programa (planas) ir Praktikos užduotis;
 • Praktikos ataskaitos sąžiningumo deklaracija;
 • Institucijos (įmonės) Praktikos vadovo atsiliepimas;
 • Turinys;
 • Įvadas (bendrais bruožais aprašyta įmonės, kurioje atlikta Praktika, veikla, praktikos tikslas, užduotis, taikomi metodai);
 • Literatūros apžvalga (nagrinėti dokumentai/ literatūros šaltiniai ir pan.);
 • Metodika (aprašyti atlikti gamybiniai/moksliniai eksperimentiniai/teoriniai tyrimai);
 • Rezultatai (gauti rezultatai/duomenys, pateiktas Praktikos metu gautų duomenų apibendrinimas);
 • Išvados (ir pasiūlymai);
 • Naudotos literatūros sąrašas;
 • Priedai (jei reikia).
–              Praktikos ataskaitos įforminimo reikalavimai sutampa su magistrantų baigiamojo darbo reikalavimais.
–              Praktikos ataskaita ginama viešai. Magistrantai paruošia ir pateikia pranešimų skaidres (pristatymo laikas – iki 10 min.).
Rekomenduojama literatūra – literatūra pasirenkama pagal temą, atitinkančią magistranto darbo kryptį ir Praktikos vietos, vykdomos gamybinės veiklos kryptį.
Reikalavimai atsiskaitymui už atliktą praktiką:
 • Sudaryti Studento praktinio mokymo sutartį;
 • Gauti Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimą;
 • Pateikti išsamią Praktikos ataskaitą (Praktikos ataskaitos praktikos vadovui dėstytojui turi būti pateikiamos ataskaitos gynimo dieną);
 • už Praktiką atsiskaitoma 2017-08-28 d.;
 • pirmas pakartotinis atsiskaitymas už Praktiką 2017-08-31 d.;
 • antras pakartotinis atsiskaitymas už praktikas 2017-09-04–2017-09-08. Antram pakartotiniam atsiskaitymui studentas turi gauti dekano leidimą ir susimokėti įmoką už antrą pakartotinį atsiskaitymą už praktiką Tarybos nustatyta tvarka.
 • Praktikos ataskaitos gynimo reikalavimai sutampa su magistrantų baigiamojo darbo reikalavimais.
Profesinės veiklos praktikos vadovas – doc. dr. Dainius Jasaitis
Universitetinės vientisosios studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMFIA11128 Fizika 1 6 6 F
FMFIA11229 Fizika 2 4 4 F
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMFIB11746 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMFIB11847 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
FMFIB11848 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
FMFIB11306 Bendroji fizika 4 4 F
FMFIB13151 Bendroji fizika 4 4 F
FMFIB11450 Elektra ir magnetizmas 4 4 F
FMFIB11121 Fizika 3 3 F
FMFIB11646 Fizika 4 4 I
FMFIB14205 Fizika 5 5 F
FMFIB11239 Fizika 1 4 4 F
FMFIB11217 Fizika 1 5 5 F
FMFIB11217 Fizika 1 5 5 H
FMFIB11217 Fizika 1 5 5 I
FMFIB11115 Fizika 1 5 5 F
FMFIB11104 Fizika 1 5 5 F
FMFIB11104 Fizika 1 5 5 H
FMFIB11104 Fizika 1 5 5 I
FMFIB11124 Fizika 1 4 4 F
FMFIB11244 Fizika 1 5 5 F
FMFIB11244 Fizika 1 5 5 H
FMFIB11244 Fizika 1 5 5 I
FMFIB11242 Fizika 1 5 5 F
FMFIB11242 Fizika 1 5 5 I
FMFIB11119 Fizika 1 5 5 F
FMFIB11119 Fizika 1 5 5 H
FMFIB11119 Fizika 1 5 5 I
FMFIB11113 Fizika 1 6 6 F
FMFIB11113 Fizika 1 6 6 H
FMFIB11113 Fizika 1 6 6 I
FMFIB11110 Fizika 1 6 6 H
FMFIB13152 Fizika 1 6 6 F
FMFIB13154 Fizika 1 5 5 H
FMFIB11318 Fizika 2 5 5 F
FMFIB11318 Fizika 2 5 5 H
FMFIB11318 Fizika 2 5 5 I
FMFIB11227 Fizika 2 4 4 F
FMFIB11205 Fizika 2 5 5 F
FMFIB11205 Fizika 2 5 5 H
FMFIB11205 Fizika 2 5 5 I
FMFIB11345 Fizika 2 5 5 F
FMFIB11345 Fizika 2 5 5 H
FMFIB11345 Fizika 2 5 5 I
FMFIB11343 Fizika 2 5 5 F
FMFIB11343 Fizika 2 5 5 I
FMFIB11225 Fizika 2 3 3 F
FMFIB11220 Fizika 2 5 5 F
FMFIB11220 Fizika 2 5 5 H
FMFIB11220 Fizika 2 5 5 I
FMFIB11214 Fizika 2 4 4 F
FMFIB11214 Fizika 2 4 4 H
FMFIB11214 Fizika 2 4 4 I
FMFIB11211 Fizika 2 4 4 H
FMFIB13253 Fizika 2 4 4 F
FMFIB13255 Fizika 2 4 4 H
FMFIB11137 Mechanika, molekulinė fizika ir termodinamika 6 6 F
FMFIB11238 Pažangiųjų technologijų fizika 5 5 F
FMFIB11340 Taikomoji fizika 6 6 F
FMFIB11322 Taikomoji fizika 4 4 F
FMFIB11510 Taikomoji fizika 3 3 I
FMFIB11149 Taikomoji fizika 6 6 I
FMFIB14101 Taikomoji fizika 4 4 F
FMFIB14101 Taikomoji fizika 4 4 I
FMFIB14103 Taikomoji fizika 1 4 4 I
FMFIB14204 Taikomoji fizika 2 3 3 I
FMFIB11523 Termodinamika 3 3 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMFIM11104 Gamtinių energijos šaltinių fizika 5 5 F
FMFIM11416 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
FMFIM11412 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
FMFIM11113 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMFIM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMFIM11214 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMFIM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMFIM11315 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMFIM11311 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMFIM11217 Mokslinės veiklos praktika 3 3 F
FMFIM01030 Mokslinio tyrimo pagrindai 4,5 4,5 D
FMFIM01030 Mokslinio tyrimo pagrindai 4,5 4,5 N
FMFIM01030 Mokslinio tyrimo pagrindai 4,5 4,5 T
FMFIM01030 Mokslinio tyrimo pagrindai 4,5 4,5 V
FMFIM11130 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 6 F
FMFIM11117 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 4 F
FMFIA11730 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 3 F
FMFIM11120 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 4 F
FMFIM11120 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 4 H
FMFIM11120 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 4 I
FMFIM11218 Profesinės veiklos praktika 3 3 F
FMFIM11102 Puslaidininkiai. Puslaidininkių prietaisų technologija 9 9 F
FMFIM11205 Saulės elementai ir jų savybės 10 10 F
FMFIM11309 Saulės elementų matematinis modeliavimas 8 8 F
FMFIM11310 Saulės elementų savybių tyrimų metodai 6 6 F
FMFIM11308 Silicio Saulės elementų technologija 8 8 F
FMFIM11101 Šviesos kilmė ir jos sąveika su medžiaga 7 7 F
  • Puslapio administratoriai:
  • Artūras Jukna
  • Dainius Jasaitis
  • Genovaitė Bučinskienė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Justė Kareivaitė