Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

BD temos 2017-2018 m.

Baigiamojo bakalauro darbo temos 2017-2018 m.
 

1. Tema: CV formavimo sistema, paremta LinkedIn vartotojo profilio duomenis (angl. CV Design System Based on LinkedIn User Profile Data)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis:
Susipažinti su egzistuojančiomis CV sudarymo ar vartotojo profilio skelbimo sistemomis bei jose dažniausiai pateikiama informacija apie asmenį ir jo kompetencijas. Nustatyti „LinkedIn“ sistemos duomenų integravimo kitose sistemose galimybes. Suprojektuoti ir realizuoti informacinę sistemą, kurioje vartotojas galėtų prisijungti ir sudaryti savo CV. CV sudarymui turėtų būti naudojami nurodytame „LinkedIn“ vartotojo profilyje pateikiami duomenys, o pats vartotojas gali pasirinkti norimą CV šabloną ir sudaryto CV publikavimo, saugojimo nustatymus. Įvertinti sukurtos sistemos našumą ir funkcijų korektiškumą, sistemą išbandant bent su 10 skirtingų vartotojų profilių.
 

2. Tema: Minios resursų panaudojimas trimačių modelių kūrimui (angl. CroudSourcing Usage for 3D Model Implementation)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis:
Susipažinti su minios resursų panaudojimo principais. Apžvelgti egzistuojančias minios resursų panaudojimo sistemas ir jų funkcionalumą. Nustatyti trimačių modelių kūrėjams būtiną žinoti informaciją modelio kūrimui pagal užsakymą. Įvertinti trimačių modelių užsakovų poreikius ir galimybes viešinti atitinkamą informaciją apie kuriamą trimatį modelį. Sudaryti minios resursų panaudojimo trimačių modelių kūrimui principus. Suprojektuoti informacinę sistemą, jos veikimo schemą, minios resursų panaudojimui trimačių modelių kūrimui. Apibendrinti siūlomo sprendimo taikymo ribas (sukurti sistemos prototipą ir išbandyti su realiai trimačių modelių užsakymais arba aprašyti galimus tipinius ir specifinius atvejus, jų veiklos sekas, galimus trikdžius).
 

 
Baigiamojo magistro darbo temos 2017-2018 m.
 

1. Tema: Personalizuotų paslaugų pagal pareikalavimą modelis (Personalized on Demand service Model)
Vadovas: Egidijus Ostašius
Aprašymas/užduotis:
Aktualumas problema. Teikiamų paslaugų įvairovė, asmeniniai (personalizuoti) jų vartotojų poreikiai bei lūkesčiai jau nebegali užtikrinti savalaikio norimų paslaugų teikimo naudojantis tradicine paslaugų infrastruktūra (toliau - TPI), kurią apimtų kiek veiklos, tiek ir IT elementai, kadangi poreikių įvairovė personalizuotoms paslaugoms auga, keičiasi žymiai greičiau, negu ją galėtų tenkinti realizuojama teikiamų paslaugų įvairovė. Paprastai TPI sudaro konkrečių teikiamų paslaugų sąrašas (nesvarbu, ar teikimas atliekamas fiziniu, ar automatiniu būdu), kuris geriausiu atveju sugrupuotas į klases pagal tam tikrus gyvenimo įvykius (žiūr. pvz. https://www.epaslaugos.lt/portal/  arba https://www.gov.uk/). Tačiau tokia paslaugų organizacija - modelis ne visada yra patogus ir/ar nėra paprastas netgi atmetus tą trūkumą, kad tokia organizacija yra dar labai fragmentiška, nėra pilnai išpildyta, kad tenkintų paslaugų gavėjus. Be to, kai kuriems gyvenimo įvykiams (pvz. "keičiu vardą / pavardę") tos paslaugos gali "dubliuotis" (pvz. "Keisti vairuotojo pažymėjimą", "Keisti asmens tapatybės kortelę" ir pan.) kitose gyvenimo įvykius apibrėžiančiose grupėse. Todėl natūraliai kyla klausimas, ar negalima būtų sukurti tokį paslaugų modelį (o jo pagrindu ir infrastruktūrą), kurio pagalba būtų galima formuoti individualią (personalizuotą) paslaugą, atitinkančia iš anksto aiškiai neapibrėžtą gyvenimo įvykį, pagal poreikį.
 

2. Tema: Akies judesių nustatymas kelių ekranų sistemose, naudojant vieno ekrano kalibravimą (angl. Gaze Point Estimation on Multiple Display System by Using Calibration for Single Screen)
Vadovas: Simona Ramanauskaitė
Aprašymas/užduotis:
Susipažinti su akies judesių sekimo metodais ir egzistuojančiais akies žvilgsnio sekimo sprendimais. Įvertinti akies judesių sekimo tikslumą taikant ne vieną ekraną, o kelių ekranų sistemą. Sukurti dviejų ekranų sistemos modelį, kuris remiantis akies rainelės posūkio kampais, leistų įvertinti vartotojo žvilgsnio tašką ekranų sistemoje. Aprašyti metodą, kuris vieno ekrano kalibravimu paremto tyrimo metu gautas akies žvilgsnio koordinates transformuotų į dviejų ekranų sistemos koordinates. Įvertinti pasiūlyto metodo tikslumą.
 

 

BD temų registravimas

SUDERINTOS temos su baigiamojo darbo vadovu užregistruojamos IT katedros baigiamųjų darbų gynimo proceso duomenų bazėje.
 
TEMOS REGISTRAVIMAS
 
        Registruojant temą BŪTINA nurodyti su lietuviškais rašmenimis:
 • studento (Vardas Pavardė);
 • baigiamojo darbo tema taisyklinga lietuvių/anglų kalba;
 • baigiamojo darbo vadovo pareigos, (Vardas Pavardė).
Pavyzdys.
GERAI: Vardas Pavardė
BLOGAI: VARDAS PAVARDE (negerai, nes visos didžiosios ir nėra lietuviškų rašmenų)
 
TEMOS PAVADINIMAS
 
        Temos pavadinimas pateikiamas lietuvių ir anglų kalba, atskiriant simboliu /. Tema lietuvių kalboje turi būti parašyta taisyklingai, su lietuviškais rašmenimis, didžiosios rašomos tik pagal lietuvių kalbos taisykles. Anglų kalboje kiekvienas reikšmingas žodis pradedamas iš didžiosios raidės. Registruojama tema NERAŠOMA tarp kabučių.
 
PAVYZDYS KAIP TEISINGAI REGISTRUOJAMA TEMA:
 
            Rizikų valdymo registro kūrimas / Development of Risk Management Register
 
(Atkreipkite dėmesį į anglų kalba parašytą temą, svarbiausi žodžiai rašomi iš didžiųjų raidžių !!! )
 
PAVYZDŽIAI KAIP NETEISINGAI REGISTRUOJAMOS TEMOS STUDENTŲ:
 
1. RIZIKŲ VALDYMO REGISTRO KŪRIMAS / DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT REGISTER
(NEGALIMOS VISOS DIDŽIOSIOS RAIDĖS )
 
2. „RIZIKŲ VALDYMO REGISTRO KŪRIMAS“ , „DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT REGISTER“ 
                                                                 (NEGALIMOS KABUTĖS, KABLELIS )
 
 
Žemiau pateikiami internetiniai adresai temoms registruoti 2016/2017 m.m.:
 
Bakalaurai:
 
IIf-13  ir  IIfu-13 grupės registruoja BD temas            gama.vtu.lt/IIf-13.nsf
ITPf-13 grupė                                                             gama.vtu.lt/ITPf-13.nsf
temas registruoja iki 2016-11-10*
 
IInt-15 grupė                                                                 gama.vtu.lt/IInt-15.nsf
temas registruoja iki 2016-11-10*
 
Magistrai temas registruoja iki 2016-11-24*
DGTfm-16 grupė                                                          gama.vtu.lt/DGTfm-16.nsf
ITVmit-16 grupė                                                           gama.vtu.lt/ITVmit16.nsf
 
*Kaip teisingai registruoti temą parašyta viršuje.
 

BD sąžiningumo deklaracija

Sąžiningumo deklaracija pildoma mano.vgtu.lt
 
Savo VGTU studento paskyroje galite peržiūrėti savo įsakymų sąrašą ir pasitikslinti ar yra toks įsakymas „T v i r t i n u  žemiau išvardintų studentų pridedamą baigiamųjų darbų temų ir jų vadovų sąrašą“.
Jei šio įsakymo nėra, turite skubiai kreiptis į savo profilinę katedrą fmit@vgtu.lt , kur patikslinsite savo temą. Tuomet katedra perduos Jūsų duomenis dekanatui, kur bus patvirtinta Jūsų tema.
 
Šis įsakymo numeris rašomas pildant sąžiningumo deklaraciją.

BD rengimas

  
Baigiamųjų darbų rengimas
Informacija dėl anotacijų :
Baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis į universiteto informacinę sistemą studentai turi įvesti patys: Bakalaurai iki 2017.05.16 d., Magistrai iki 2017.05.24 d. Tai galima padaryti adresu: mano.vgtu.lt
Baigiamojo darbo šablonas čia
 1. Baigiamojo darbo viršelis;
 2. Baigiamojo darbo antras antraštinis lapas (BAKALAURAMS su vadovo parašu, MAGISTRANTAMS su vadovo ir lituanistės parašu, katedros vedėjo parašas (pristatyti į katedrą be parašo), elektroniniame variante be parašų (vadovo, katedros vedėjo, lituanistės);
 3. Baigiamojo darbo užduotis. Ją BD vadovas pildo "Lotus sistemoje" arba bakalaurams Baigiamojo darbo (projekto) užduotis (doc) ir magistrams Baigiamojo darbo užduotis (doc), elektroniniame variante jo nereikia įdėti, atspausdintas iš "Lotus sistemos" arba užpildytas blankas su BD vadovo parašu ir studento parašu įrišamas į darbą, taip pat susitarus su vadovu, galima darbą į katedrą priduoti ir be užduoties, tačiau vadovas vėliau pateikia pasirašytą BD užduotį katedrai; 
 4. Pažyma apie baigiamąjį darbą. Ją BD vadovas pildo "Lotus sistemoje" arba bakalaurams Pažyma apie baigiamąjį darbą (projektą) (doc) ir magistrams Pažyma apie baigiamąjį darbą (doc), elektroniniame variante jo nereikia įdėti, atspausdintas iš "Lotus sistemos" su BD vadovo parašu įrišamas į darbą, taip pat susitarus su vadovu, galima darbą į katedrą priduoti ir be pažymos, tačiau vadovas vėliau pateikia pasirašytą pažymą apie BD katedrai;  Pažymoje savo studijų svertinio įvertinimų vidurkio įrašyti nereikia;
 5. Sąžiningumo deklaracija (Sąžiningumo deklaracija turi būti įsegta baigiamojo darbo pradžioje, su studento parašu, elektroniame variante turi būti su studento parašu);
 6. Anotacija lietuvių kalba (sutikrinkite BD pavadinimą su pavadinimu, kuris įvestas mano.vgtu.lt, esant neatitikimams rašykite į katedros e-paštą fmit@vgtu.lt );
 7. Anotacija anglų kalba (sutikrinkite BD pavadinimą su pavadinimu, kuris įvestas mano.vgtu.lt, esant neatitikimams rašykite į katedros e-paštą fmit@vgtu.lt );
 8. Turinys;
 9. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašas;
 10. Įvadas;
 11. Tekstas;
 12. Išvados ir pasiūlymai;
 13. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas;
 14. Priedai.
Recenzija; Juos pildo recenzentai -  (MAGISTRANTAMS - 2 recenzentai (Recenzija apie baigiamąjį darbą (doc)), BAKALAURAMS-1 recenzentas (Recenzija apie baigiamąjį darbą (projektą) (doc)); ĮRIŠTI NEREIKIA). Taip pat, recenzentai recenzijas gali pildyti "Lotus sistemoje".
Svarbu: visus baigiamųjų darbų blankus rasite čia.
 
Naudinga literatūra: L. P. Lingaitis „Bakalauro baigiamojo darbo metodikos nurodymai“ [nuoroda internete], BD_šablonas,
 
Prašome pateikti katedrai viešam gynimui parengtus Jūsų baigiamuosius darbus, kurie turi būti įforminti pagal P. Gerdžiūno, V. Plakio „Bendruosius akademinių darbų įforminimo reikalavimus“ (Vilnius: Technika). 
Magistrantai ir bakalaurantai turi pristatyti į katedrą 2 baigiamojo darbo egzempliorius.
Iš mano.vgtu.lt papildomai atspausdintos anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamos katedrai atskirai su studento parašais.
 

BD gynimai

RECENZENTAI:
Pastaba. Studentai savo BD elektroninę versiją siunčia recenzentams sąrašuose nurodytais el. paštais, jeigu paštas nenurodytas - siųsti nereikia. Recenzentams elektroniniu paštu BD siųsti tik gavus vadovo leidimą, arba tik po pridavimo BD popierinio varianto į katedrą.
 

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS VYKS:

 
IIf-13, IIfu-13, ITPf-13*,  grupėms (BD į katedrą atiduoti 2017-08-23 d.):
IIf-13, IIfu-13, ITPf-13 gynimas 2017 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. SRL-I 418
 
*SVARBU: ITPf-13 grupės studentams Verslo technologijų katedros konsultanto parašas!


Į katedrą BD popierinio varianto atidavimas (BD atiduoti iki 2017-08-23 imtinai):
 1. Atspausdinti du BD ir susegti su parašais: bakalaurams (vadovo parašas), magistrams (vadovo parašas ir lietuvių kalbos konsultantės parašas), BE PARAŠŲ KATEDRA DARBO NEPRIIMA. BD elektroninė versija sistemoje mano.vgtu.lt vadovo patvirtinta iki 2017-08-22 dienos imtinai.
 2. Anotacijos (lietuvių ir anglų kalba, parašas studento prie jo vardo pavardės), jos atspausdinamos papildomai, kadangi saugomos katedroje atskirai. P.S. Anotacijos darbe segamos taip pat!!!

 
  
2017-08-22 dieną turi būti jau patvirtinta vadovo, kadangi 2017-08-23 dieną pagal sąrašą, bus tikrinama ar studentas gali priduoti savo BD.  Patarimas  studentams: preliminariai nuo 2017-08-16 dienos pradėti talpinti darbus, kadangi vadovui turi pakakti laiko peržvelgti įdėtą darbą, bei jums laiko pataisyti, jei vadovas darbą atmeta.
 

ANOTACIJOS
Anotacijas įkelkite iki  2017-08-21 imtinai.
Anotacijų pildymas www.mano.vgtu.lt, jei kartais po pateiktų dienų tektų koreguoti psl., pav., skaičių, tai bus galima padaryti ir po pateiktos dienos.   
 

 
Svarbu. Studentai, būtinai atkreipkite dėmesį, ar Jūsų rašomo BD tema, atitinka temą, kuri užregistruota mano.vgtu.lt. Jei yra neatitikimų, rašykite el. p. fmit@vgtu.lt   Temas galima koreguoti likus mėnesiui iki baigiamojo darbo gynimo. 
 
Svarbu: Baigiamieji darbai į katedrą atiduodami su baigiamojo vadovo parašu.
Baigiamųjų darbų rengimui reikalingą informaciją rasite čia:
Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės ir pavyzdžiai
 

MAGISTRANTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS VYKS:

 
ITVmit-15 grupei (MD į katedrą atiduoti iki 2017-06-01 imtinai)
Gynimas 2017 m. birželio 7 d.  9:00 val. SRL-I 420
Gynimas (studentai atvyksta anksčiau, kad kad galėtų įsikelti skaidres pristatymui, pasitikrinti ar viskas gerai)

 
DGTfm-15 grupei (MD į katedrą atiduoti 2017-08-23 d.)
Gynimas 2017 m. biržrugpjūčio 29 d. 10:00 val. SRL-I 418 aud.
Gynimas  (studentai atvyksta anksčiau,  kad galėtų įsikelti skaidres pristatymui, pasitikrinti ar viskas gerai)


Į katedrą BD popierinio varianto atidavimas (BD atiduoti 2017-08-23 d.):
 1. Atspausdinti du BD ir susegti, bei su parašais: bakalaurams (vadovo parašas), magistrams (vadovo parašas ir lietuvių kalbos konsultantės parašas), BE PARAŠŲ KATEDRA DARBO NEPRIIMA
 2. Anotacijos (lietuvių ir anglų kalba, parašas studento prie jo vardo pavardės), jos atspausdinamos papildomai, kadangi saugomos katedroje atskirai. P.S. Anotacijos darbe segamos taip pat!!!

 
 
2017-08-22 dieną turi būti jau patvirtinta vadovo, kadangi 2017-08-22 dieną pagal sąrašą, bus tikrinama ar studentas gali priduoti savo BD į katedrą.  Patarimas  studentams: preliminariai nuo 2017-08-18 dienos pradėti talpinti darbus, kadangi vadovui turi pakakti laiko peržvelgti įdėtą darbą, bei jums laiko pataisyti, jei vadovas darbą atmeta.

 
ANOTACIJOS
Anotacijas įkelti iki 2017-08-21 imtinai.
Anotacijų pildymas www.mano.vgtu.lt, jei kartais po pateiktų dienų tektų koreguoti psl., pav., skaičių, tai bus galima padaryti ir po pateiktos dienos.   

 

BD tarpiniai atsiskaitymai

Tarpiniai atsiskaitymai
Baigiamasis bakalauro darbas ruošiamas paskutiniais studijų metais. Studijų programose yra numatyti du moduliai:
 
Atsiskaičius BD2, darbas turi būti pilnai įformintas pagal galiojančius reikalavimus:
Reikalavimai atsiskaitant Baigiamąjį darbą 1
 
Atsiskaitymo metu daromas trumpas pranešimas (apie 2-3 min.) ir pateikiama ataskaita (apie 3-5 psl.), kurią sudaro:
 • Patvirtintas darbo temos pavadinimas;
 • Suformuluoti darbo tikslai ir uždaviniai;
 • Apibrėžta darbo problema ir suformuluotas temos aktualumas;
 • Darbo praktinių rezultatų prognozė;
 • Pradėta daryti literatūros apžvalga;
 
Pranešimo skaidrių daryti nereikia.

 
Reikalavimai atsiskaitant Baigiamąjį darbą 2
 
Atsiskaitymo metu magistrantas atsiskaito individualiai vadovui, kuris jį įvertina pažymiu. Kokią dalį baigiamojo darbo reikia atsiskaityti susitariama su vadovu iš anksto.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jolanta Jundienė
  • Gabrielė Valaikaitė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė