Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos


 
Matematinio modeliavimo katedros dėstytojai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais (UAB „Affecto Lietuva“ ir UAB „Telia Soneros“ grupei priklausančia AB „Telia Lietuva“) bei Informacinių sistemų ir Informacinių technologijų katedromis parengė naują pirmosios pakopos studijų programą Moderniųju technologijų matematika, kuri akredituota SKVC 5 studijų metams. Programa pradedama vykdyti š. m. rugsėjo 1 d. Dėkojame visiems, kurie padėjo rengti šią programą. Susidomėjusius studijų programa kviečiame paskaityti daugiau.
 
Katedra taip pat vykdo pagrindinių studijų programą  "Technomatematika" (daugiau apie programą rasite čia:  http://www.techmat.vgtu.lt/)        
                              
Technomatematika – taikomosios matematikos kryptis, susiformavusi matematikos, kompiuterijos ir inžinerijos sandūroje. Jos turinį sudaro įvairiausių technikos ir gamtos mokslo uždaviniams spręsti skirtų skaičiavimų sistemų projektavimas, konstravimas ir diegimas. Tokios skaičiavimo sistemos – ne vien algoritmai ir kompiuterinės programos matematinėms lygtims spręsti. Šios sistemos privalo turėti tinkamų skaičiavimo rezultatų bei kitų duomenų vizualizavimo, analizės ir interpretavimo priemonių. Taigi technomatematikos tyrimams naudojama aktyviausiai plėtojama technologija – matematinis modeliavimas ir virtualūs modeliai.
Technomatematiką, kaip mokslo ir specialybės kūrimą bei plėtotę, lėmė sparčiųjų kompiuterinių sistemų atsiradimas ir jų taikymai įvairiose srityse. Be tradicinio daugelio mokslų skirstymo į teorinius ir eksperimentinius, šiandien jau plačiai kalbama ir apie trečiąjį žinių įgijimo būdą – kompiuterinį modeliavimą arba virtualųjį eksperimentą, siejant teorinę analizę ir natūralų eksperimentą. Šiandien konstruojant naujus lėktuvus arba automobilius, realieji eksperimentai pakeičiami virtualiais eksperimentais, panašūs į kompiuterinius žaidimus vaizdai keičia realių aparatų išbandymus. Techninė ir programinė įranga, reikalinga tokiems tyrimams, dažnai vadinama virtualiąja laboratorija. Virtualiosioms laboratorijoms kurti ir tobulinti reikia specialistų, gebančių jungti matematikos, kompiuterijos ir inžinerijos mokslų žinias.
Būtent tokie specialistai rengiami technomatematikos studijų programoje. Tai europinė specialybė, kurios pavadinimas ir visai Europai taikytina programa buvo patvirtinti 2003 m. rudenį Europos universitetų atstovų susitikime Drezdene. Technomatematikai Europos ekonominės erdvės darbo rinkoje, nesvarbu, ar yra konjunktūros svyravimų, turi didėjančią paklausą. Tai lemia aukšta jų kvalifikacija ir mokėjimas lanksčiai taikyti profesines žinias. Kai kurie iš technomatematikos specialistų patys kuria naujus modelius ir technologijas. Dar daugiau reikia specialistų, gebančių taikyti naujas technologijas. Studijų metu įgautas technomatematikų gebėjimas įžiūrėti struktūrines bendrybes visiškai skirtingose taikymų situacijose, taip pat tai, kad mokantis buvo gerai išstudijuoti taikomųjų sričių dalykai, užtikrina sėkmingą jų veiklą įvairiose srityse ir situacijose. Todėl technomatematikai gali dirbti ne tik technologinėse įmonėse ir mokslo laboratorijose, bet ir kitose taikomosios matematikos srityse. Jie gali įvaldyti matematikos taikymo metodus socialinių tyrimų, ekonominės ir finansinės analizės srityse, dirbti tokia veikla užsiimančiose įmonėse bei įstaigose. Turėdami tvirtas informacinių technologijų žinias ir jų taikymo įgūdžius, jie gali konkuruoti su informatikos specialistais. Sukauptos teorinių dalykų žinios leis tęsti studijas magistrantūroje ir doktorantūroje.
Sėkmingai baigusiems technomatematikos programos studijas asmenims suteikiamas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Diplominiai darbai turi būti įforminti pagal P. Gerdžiūno, V. Plakio „Bendruosius akademinių darbų įforminimo reikalavimus“, Vilnius: Technika.
 
Visus reikalingus baigiamųjų darbų blankus rasite čia.
 
Trumpas aprašymas, kaip turi atrodyti studento diplominis darbas:
 
 1. Baigiamojo darbo viršelis. Studijų programų valstybinis kodas bakalaurams: 612G16001, magistrantams: 621G16001.
 2. Baigiamojo darbo antras antraštinis lapas, bakalaurams tik su vadovo parašu, o magistrams su vadovo ir lituanistės parašais, katedros vedėjas pasirašo po gynimų. 
 3. Baigiamojo darbo užduotis. Katedros vedėjas pasirašo po gynimų. Numerio ir datos po esančio centre sakinio BAIGIAMOJO BAKALAURO DARBO (PROJEKTO) UŽDUOTIS rašyti nereikia. Temos patvirtinimo įsakymo numerį rasite prisijungę prie mano.vgtu.lt. Spauskite mano dokumentai -> įsakymai ir ten rasite įsakymo numeriuką. Užbaigimo terminas - tai gynimų data. Po sakinio BAIGAIMOJO DARBO (PROJEKTO) UŽDUOTIS nebūtinai turite pildyti "Duomenys", "Aiškinamasis raštas", "Brėžiniai"Galite šią dalį ištrinti ir vietoj jos parašyti bendrą BD užduoties tekstą. Data, kai gavote užduotį TECHf-13 2016-04-20, MMf-13 2015-04-01, magistrantams 2015-10-05. Šį lapą pasirašo studentas ir jo vadovas.
 4. Sąžiningumo deklaracija mano.vgtu.lt.
 5. Anotacija lietuvių kalba, viršuje datos ir egz.sk. rašyti nereikia;
 6. Anotacija anglų kalba, viršuje datos ir egz.sk. rašyti nereikia;
 7. Turinys;
 8. Santrumpos, iliustracijų ir lentelių sąrašas;
 9. Įvadas;
 10. Tekstas;
 11. Išvados ir pasiūlymai; 
 12. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas; 
 13. Priedai. 
 
Taip pat į darbą įeina recenzijos ir pažyma, kurių įrišti NEREIKIA, jos tiesiog įdedamos į darbą:
 • Magistrantai ruošia dvi recenzijas, nes jie turi du recenzentus, o bakalaurai vieną recenziją. Numerio ir datos lapo centre rašyti NEreikia. Į katedrinį svarstymą studentai PRIVALO recenzentams duoti recenzijos šabloną, kurį recenzentas užpildys, pasirašys ir atneš į gynimus.
 • Ir magistrantai ir bakalaurai ruošia pažymą apie baigiamąjį darbą, kurioje savo studijų svertinio įvertinimų vidurkio įrašyti NEREIKIA. Numerio ir datos lapo centre rašyti NEREIKIA
Sutikrinkite BD pavadinimą (LT ir EN) su pavadinimu, kuris įvestas mano.vgtu.lt, esant neatitikimams rašykite į katedros e-paštą fmmm@vgtu.lt.
 
Sąžiningumo deklaracijas studentai turi įvesti patys: bakalaurai ir magistrai ne vėliau nei iki 2017-06-05. Tai galima padaryti mano.vgtu.lt (studijos->šis semestras->bakalauro baigiamasis darbas 3).
 
mano.vgtu.lt PAPILDOMAI (tai ne tos anotacijos, kurios jau yra darbe) turi būti atspausdintos anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis ir pateiktos katedrai atskirai su studento parašais (bakalaurams ir magistrams ne vėliau nei 2017-06-12).
 
Studijų programų valstybinis kodas bakalaurams: 612G16001.
Studijų programų valstybinis kodas magistrantams: 621G16001.
 
Patvirtinimo datas ir potvarkių numerius rasite prisijungę prie mano.vgtu.lt -> mano dokumentai -> įsakymai.
 
Būtinai surinkite visus reikiamus parašus (vadovo; konsultanto, jei toks buvo; recenzento; magistrantams reikės ir lituanistės parašo),  išskyrus tas vietas, kur turi pasirašyti vedėjas.
 
 
Universitetinės antrosios pakopos (specialiosios profesinės) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
 
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMMMB12401 Algoritmų teorija 5 5 F
FMMMB11103 Analizinė geometrija 6 6 F
FMMMB11708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMMMB11802 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 7 F
FMMMB11803 Bakalauro baigiamasis darbas 3 8 8 F
FMMMB11505 Bazinis ekonometrijos kursas 4 4 F
FMMMB11303 Bendroji algebra 4 4 F
FMMMB11308 Diferencialinės lygtys 5 5 F
FMMMB11404 Diferencialinės lygtys 6 6 F
FMMMB11102 Diferencialinis skaičiavimas 8 8 F
FMMMB11504 Dinaminės sistemos ir chaosas 5 5 F
FMMMB11204 Diskrečioji matematika 6 6 F
FMMMB11212 Diskrečioji matematika 5 5 F
FMMMB11206 Diskrečioji matematika 5 5 F
FMMMB11206 Diskrečioji matematika 5 5 I
FMMMB11208 Diskrečioji matematika 3 3 F
FMMMP11101 Diskrečioji matematika 5 5 F
FMMMB13203 Diskrečioji matematika 5 5 H
FMMMB14201 Diskrečioji matematika 6 6 F
FMMMB14101 Diskrečioji matematika 1 3 3 F
FMMMB14102 Diskrečioji matematika 1 3 3 H
FMMMB14202 Diskrečioji matematika 2 6 6 F
FMMMB11403 Ekonominio modeliavimo pradmenys 4 4 F
FMMMB11604 Finansų inžinerija ir modeliavimas 4 4 F
FMMMB11605 Integralinės lygtys 4 4 F
FMMMB11202 Integralinis skaičiavimas 6 6 F
FMMMB11217 Integralinis skaičiavimas 7 7 F
FMMMB11105 Matematika 1 3 3 F
FMMMB11101 Matematika 1 6 6 F
FMMMB11101 Matematika 1 6 6 H
FMMMB11101 Matematika 1 6 6 I
FMMMB11106 Matematika 1 7 7 F
FMMMB11106 Matematika 1 7 7 I
FMMMB11107 Matematika 1 7 7 F
FMMMB11107 Matematika 1 7 7 H
FMMMB11107 Matematika 1 7 7 I
FMMMB11109 Matematika 1 8 8 F
FMMMB11110 Matematika 1 7 7 F
FMMMB11111 Matematika 1 7 7 F
FMMMA11101 Matematika 1 7 7 F
FMMMB11114 Matematika 1 7 7 H
FMMMB13101 Matematika 1 6 6 F
FMMMB13102 Matematika 1 7 7 H
FMMMB14105 Matematika 1 6 6 F
FMMMB11201 Matematika 2 7 7 F
FMMMB11201 Matematika 2 7 7 H
FMMMB11201 Matematika 2 7 7 I
FMMMB11210 Matematika 2 5 5 F
FMMMB11211 Matematika 2 8 8 F
FMMMB11209 Matematika 2 8 8 F
FMMMB11207 Matematika 2 7 7 F
FMMMB11213 Matematika 2 8 8 F
FMMMB11213 Matematika 2 8 8 H
FMMMB11213 Matematika 2 8 8 I
FMMMB11215 Matematika 2 8 8 F
FMMMA11201 Matematika 2 8 8 F
FMMMB11218 Matematika 2 8 8 H
FMMMB13201 Matematika 2 7 7 F
FMMMB13202 Matematika 2 5 5 H
FMMMB14206 Matematika 2 7 7 F
FMMMB11305 Matematika 3 6 6 F
FMMMB11305 Matematika 3 6 6 H
FMMMB11305 Matematika 3 6 6 I
FMMMB11307 Matematika 3 7 7 F
FMMMB11311 Matematika 3 6 6 F
FMMMB11314 Matematika 3 6 6 H
FMMMB13301 Matematika 3 7 7 H
FMMMB11712 Matematinė fizika 5 5 F
FMMMB11104 Matematinė logika ir aibių teorija 4 4 F
FMMMB11801 Matematiniai modeliai industrijoje 4 4 F
FMMMB11402 Matematinio modeliavimo pagrindai 5 5 F
FMMMB12501 Matematinio modeliavimo pagrindai 6 6 F
FMMMB11711 Nekorektiškų uždavinių sprendimas 4 4 F
FMMMB11713 Neryškios diskrečiosios struktūros ir sprendimų priėmimas 4 4 F
FMMMB11804 Optimizavimas ekonomikoje 6 6 F
FMMMB11601 Realaus reiškinio matematinio modelio tyrimas (kompleksinis projektas) 5 5 F
FMMMB11304 Skaitiniai metodai 5 5 F
FMMMB11503 Skaitiniai metodai 5 5 F
FMMMB11503 Skaitiniai metodai 5 5 I
FMMMB11302 Specialieji analizės skyriai 5 5 F
FMMMB11703 Specialieji skaitiniai metodai 5 5 F
FMMMB11702 Taikomieji optimizavimo metodai 6 6 F
FMMMB11602 Taikomoji funkcinė analizė 5 5 F
FMMMB11301 Taikomoji matematika 4 4 F
FMMMB11301 Taikomoji matematika 4 4 H
FMMMB11301 Taikomoji matematika 4 4 I
FMMMB11306 Taikomoji matematika 1 5 5 F
FMMMB11306 Taikomoji matematika 1 5 5 H
FMMMB11306 Taikomoji matematika 1 5 5 I
FMMMB11312 Taikomoji matematika 1 7 7 I
FMMMB14104 Taikomoji matematika 1 9 9 I
FMMMB14205 Taikomoji matematika 2 6 6 I
FMMMB11203 Tiesinė algebra 6 6 F
FMMMB11113 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 7 7 F
FMMMB11113 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 7 7 I
FMMMB11313 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 7 7 F
FMMMB11709 Ūkio rodiklių statistika 4 4 F
FMMMB11706 Variacinis skaičiavimas 4 4 F
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
FMMMM11301 Algoritmų analizės specialieji skyriai 6 6 F
FMMMM11302 Atvirkštinių uždavinių teorija 7 7 F
FMMMM11102 Diferencialinių lygčių asimptotinės analizės metodai 7 7 F
FMMMM11307 Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai 8 8 F
FMMMM11304 Elektromagnetizmo reiškinių matematinis modeliavimas 7 7 F
FMMMM11303 Globaliojo optimizavimo metodai 7 7 F
FMMMM11401 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
FMMMM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
FMMMM11201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
FMMMM11306 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
FMMMM11101 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 6 F
FMMMM11105 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 6 F
FMMMM11105 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 6 H
FMMMM11104 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 6 F
  • Puslapio administratoriai:
  • Anastasija Antul
  • Kristina Jankauskaitė
  • Elena Kaniauskaitė
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė