Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Stiprumo mechanikos mokslo laboratorija

Mokslinė laboratorija, tyrusi ir tirianti medžiagų ir konstrukcijų elementų stiprumą bei patvarumą, buvo įsteigta 1962 m. Per ilgus gyvavimo metus buvo vadinama Medžiagų atsparumo laboratorija, Problemine statybinės mechanikos laboratorija, o nuo 1991 m. buvo pavadintaStiprumo mechanikos mokslo laboratorija. Tokios laboratorijos įkūrimo poreikis atsirado plėtojantis metalurgijai, atominei energetikai, vandens ir oro transportui. Įsikūrusi laboratorija ėmė tirti atominių jėgainių reaktorių jungtims gaminti naudojamų plienų savybes: deformuojant mažacikliu apkrovimu buvo tiriamos plyšio susidarymo sąlygos ir jo kinetika. Ilgainiui laboratorija ėmė spręsti jungčių, daugiausia srieginių, mažaciklio patvarumo problemas. Gauti rezultatai buvo panaudoti reaktorių stiprumo skaičiavimo normoms tobulinti. Minėtini ir jungčių, pagamintų iš titano lydinių ir karščiui atsparių plienų, taip pat įvairių plienų virintinių jungčių patvarumo tyrimai.
Daugeliui mokslo darbų vadovavo V. Kagan. Didelėmis jo pastangomis buvo išplėtota materialinė laboratorijos bazė. Apie 1980 metus laboratorija įsigijo tris galingas ciklinio bandymo mašinas. Tai padėjo praplėsti tyrimo sritį, pradėti daugiaciklio nuovargio tyrimo darbus. Eksperimentinių tyrimų rezultatams paaiškinti reikėjo ir teorinio tyrimo. Atliekami mokslo darbai tapo trijų disertacijų ir dviejų habilitacijų pagrindu. Laboratorijos bendradarbiai įregistravo keturis išradimus.
 
Nuo 1993 m., vadovaujant M. Leonavičiui, laboratorijoje atliekami mokslo taikomieji tyrimai, kurie yra tarptautinės programos „Kalnakasybos įrenginių ilgaamžiškumo didinimas“ dalis. Projekte dalyvauja Amerikos, Australijos ir Europos šalių įvairios firmos ir universitetai. Laboratorijoje tiriamas kalnakasybos įrenginiams gaminti naudojamų medžiagų su konstrukciniais ir technologiniais defektais nuovargio atsparumas.
 
Laboratorija bendradarbiavo su Rusijos moksliniais kolektyvais – Antonovo moksliniu gamybiniu biuru, Mašinotyros institutu, Ižoros moksliniu gamybiniu susivienijimu ir kitais. Dabartiniu metu bendri mokslo tyrimai atliekami su Jungtinės Karalystės Mančesterio universiteto medžiagų tyrimo centru, Rusijos atominės energetikos įrenginių mokslo tiriamuoju ir konstravimo institutu, kitomis organizacijomis.
 
1998 m. laboratorija dalyvavo Europos šalių tarplaboratoriniuose bandymuose ir gavo Vokietijos valstybinės medžiagų tyrimų ir bandymų įstaigos sertifikatą, patvirtinantį medžiagų savybių nustatymo metodikos bei įrangos tinkamumą ir aukštą personalo kvalifikaciją. 1999 m. ji dalyvavo įvairių pasaulio šalių laboratorijų palyginamuosiuose bandymuose, kuriuos organizavo Čekijos akreditacijos institutas. 2000 m. dalyvauta Azijos žemyno ir Ramiojo vandenyno šalių laboratorijų akreditacijos asociacijos palyginamuosiuose bandymuose. Geri ir labai geri bandymų rezultatai pagrindė būsimą akreditaciją. 2001 m. kovo 3 d. laboratorija buvo akredituota pagal standartą LST EN 45001. Akreditavimo pažymėjimas (Nr. LA.01.037) suteikia teisę atlikti metalų, armatūros ir virintinių jungčių tempimo bandymus, kuriais nustatomi medžiagos stiprumo, tamprumo ir plastiškumo rodikliai; technologinį metalo bandymą, kuriuo nustatomas atsparumas plyšių atsiradimui lenkiant; metalų mažaciklio ir daugiaciklio nuovargio bandymus, kuriais nustatomi medžiagos ciklinio stiprumo ir patvarumo rodikliai, ir metalų su plyšiais bandymą, kuriuo nustatomas atsparumas irimui. Nėra abejonių, kad laboratorija gali kvalifikuotai atlikti ir kitus bandymus ar mokslinius tyrimus. Įgyvendinta kokybės sistema taikoma ne tik akredituotosios veiklos daliai, bet ir visai laboratorijos veiklai.
Taikomieji darbai ir inžinerinės - mokslinės paslaugos
Stiprumo mechanikos mokslo laboratorija
 • įvairių medžiagų mechaninių savybių tyrimas ir rodiklių nustatymas normalioje ir aukštoje temperatūroje;
 • įvairių medžiagų ir elementų mažaciklinio bei daugiaciklinio patvarumo tyrimas;
 • konstrukcijų, jų elementų, mazgų, detalių ir jungčių stiprumo ir standumo tyrimas;
 • konstrukcijų ir jų elementų stiprumo, ilgaamžiškumo bei patikimumo rodiklių nustatymas
 • natūrinių objektų (technologinių įrengimų, statinių) defektų ir laikomosios galios atsargos nustatymas, konstrukcijų skaitinis modeliavimas.
 
Detalesnis atliekamų bandymų ir metodikų sąrašas pateikiamas lentelėje
Bandomojo objekto pavadinimas
 
Bandymų pavadinimas
1
2
 
AKREDIDUOTOJI VEIKLOS SRITIS
Metalas
 
Tempimo bandymas
Nustatomi metalų mechaninių savybių rodikliai
Armatūra
Tempimo bandymas
Nustatomi armatūros mechaninių savybių rodikliai
 
Metalas
 
Lenkimo bandymas
Lenkimas ant dviejų atramų
Nustatoma plastiškumo riba lenkiant ir plastiškumo rodikliai
Metalas
 
Nuovargio bandymai
Grynasis lenkimas; tempimas – gniuždymas.
Sudaroma nuovargio kreivė, nustatoma patvarumo riba, sudaroma mažaciklės srities nuovargio kreivė
Bandymų temperatūra 200C
Virintinė jungtis
 
Tempimo bandymas
Bandiniai: tipas I – V.
Nustatomi jungties mechaninių savybių rodikliai
Bandymų temperatūra 200C
 
Metalas
 
Irimo bandymai
Bandiniai: tipas  III.
Nustatomas kritinis įtempimų intensyvumo koeficientas, sąlyginis kritinis įtempimų intensyvumo koeficientas
Bandymų temperatūra 200C.
 
NEAKREDITUOTOJI VEIKLOS SRITIS
Metalas
Metalų gniuždymo bandymai
Bandiniai I, II ir II tipas
Metalas
Metalų tempimo bandymas aukštoje temperatūroje 350C – 7000C
Bandiniai cilindriniai I ir II tipas
Metalas
Metalų smūginis bandymas
Bandymo temperatūra 200C.
Metalas
Varžtinių jungčių statinis ir ciklinis bandymas
Nuovargio kreivė
Patvarumo riba
Plastmasė
Tempimo bandymas
Mediena
Gniuždymo bandymas
Mediena
Skėlimo bandymas išilgai sluoksnių
Mediena
Skėlimo bandymas skersai sluoksnių
Kompozitas
Tempimo bandymas
Lynai
Tempimo bandymas
 
SPECIALIOSIOS BANDYMŲ METODIKOS
 
Konstrukcijų, jų elementų ir mazgų statinis stiprumo ir standumo tyrimai
 
Konstrukcijų, jų elementų ir mazgų cikliniai  patvarumo ir standumo iki plyšio atsivėrimo ir visiško suirimo tyrimai
 
Konstrukcijų ekspertizės,  skaitinis modeliavimas ir bandymų eksperimentai
  • Puslapio administratoriai:
  • Remigijus Ašmenskas
  • Daiva Triukaitė
  • Nikolaj Goranin
  • Inga Tumasonienė
  • Rimantas Belevičius
  • Justė Kareivaitė