Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Informacinės sistemos

Informacinės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informacijos sistemos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I20003, 6121BX022 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dalius Mažeika
Studentas: Kornelija Šneiderytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – rengti kvalifkuotus informacinių sistemų specialistus, kurie turėtų ne vien tik gilias informatikos srities žinias, bet ir stiprius vadybos, ekonomikos, finansų pagrindus, mokėtų kurti, diegti ir tobulinti informacines sistemas bei jų komponentus. Tai šiuolaikinė studijų programa, sukurta remiantis pasaulio universitetų patirtimi, tarptautinių organizacijų ACM (angl. Association of Computing Machinery), AIS (angl. Association of Information Systems) ir Lietuvos verslo įmonių rekomendacijomis. Studijų programa skirta tiems, kurie savo ateitį ketina sieti su moderniomis informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis, jų projektavimu, programavimu, diegimu, taip pat tiems, kurie domisi duomenų apdorojimu ir analize.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • profesionaliai analizuoti verslo poreikius ir juos specifikuoti;
 • analizuoti verslo sistemas ir modeliuoti verslo procesus;
 • projektuoti informacines sistemas, taikydami įvairias metodikas;
 • projektuoti ir programuoti duomenų bazes;
 • taikyti duomenų gavybos metodus verslo procesų analizei atlikti;
 • kurti duomenų saugyklas-sandėlius ir atlikti duomenų analizę;
 • atlikti informacinių sistemų auditą;
 • suprasti ir taikyti informacinių sistemų saugos principus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji šią studijų programą gali dirbti informacinių technologijų, verslo ir biudžetinėse įmonėse sistemų analitikais, IT projektų vadovais, informacinių sistemų ir duomenų bazių architektais, programuotojais, sistemų integravimo specialistais, informacinių sistemų ir duomenų bazių administratoriais.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų specialistus, turinčius sisteminį požiūrį į informacines sistemas ir technologijas, žinančius informacinių sistemų kūrimo principus ir jų taikymo galimybes, gebančius analizuoti verslo poreikius, konceptualizuoti verslo procesus, kokybiškai projektuoti, praktiškai realizuoti ir diegti naujas informacines sistemas, modifikuoti ir administruoti esamas sistemas, taip pat pajėgius užtikrinti aukštą darbų kokybę, galinčius spęsti kompleksines problemas ir savarankiškai priimti sprendimus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie informacinių sistemų analizės ir projektavimo metodus, reikalavimų surinkimą ir analizę, veiklos procesų modeliavimą ir imitavimą, informacinių sistemų inžinerijos metodus.
 • Funkcinio ir objektinio programavimo paradigmų žinios, programavimo kalbų ir technologijų žinios, žinios apie duomenų struktūras ir algoritmus.
 • Duomenų bazių ir duomenų bazių valdymo sistemų, duomenų gavybos, analizės ir vizualizavimo principų žinios, vartotojo sąsajos konstravimo ir interneto technologijų žinios.
 • Fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, apimančios teorinius ir praktinius šių mokslo sričių aspektus, kurios skirtos realiam pasauliui suprasti ir profesiniams tikslams pasiekti.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės įvertinti dalykinės srities žinių poreikį, problemų kompleksiškumą ir įgyvendinamumą, apibrėžti informacinių sistemų aprėptį ir taikymo galimybes.
 • Gebės rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sisteminius informacijos analizės metodus, pasirinkti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, siekiant priimti sprendimus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės analizuoti dalykinę sritį, veiklos procesus, vartotojų poreikius ir jų pagrindu sudaryti informacinės sistemos reikalavimus.
 • Gebės projektuoti ir realizuoti informacines sistemas, taikant įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei įrankius.
 • Gebės kurti ir administruoti duomenų bazes, optimizuoti užklausas, projektuoti ir kurti duomenų saugyklas, naudoti duomenų gavybos metodus, interpretuoti rezultatus verslo šakos kontekste.
 • Gebės programuoti struktūriškai ir objektiškai, taikyti programinius karkasus, projektuoti informacinės sistemos vartotojo sąsają bei ją realizuoti naudojant skirtingas technologijas ir įrankius.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės dirbti komandoje, bendrauti, diskutuoti, aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę, teikti siūlymus, aptarti idėjas.
 • Gebės dalintis atsakomybe ir priimti grupės viziją, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, palaikyti dalykinę kalbą, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės samprotauti, analitiškai mąstyti, savarankiškai planuoti ir organizuoti mokymosi procesą, nuolat ugdyti profesinę kompetenciją.
 • Gebės taisyklingai raštu ir žodžiu perteikti informaciją, idėjas, rengti techninę dokumentaciją, atsakingai vykdyti įvairią projektinę veiklą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMISB18100 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16203 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
FMITB18307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17123 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17124 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17125 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16300 Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 30 30 - 4 95 E
VVEIB17188 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB17325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 45 15 15 4 81 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16408 Informacinių sistemų įvadas 3 24 - 24 2 30 E1
FMITB16409 Debesų kompiuterija 3 24 24 - 2 30 E
FMSAB16424 Skaitiniai metodai ir algoritmai 6 24 24 12 4 96 E
VVFRB16413 Finansinė apskaita 3 12 - 24 2 42 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16403 Integruotos programavimo aplinkos (su kursiniu darbu) 6 24 24 12 4 96 E
FMITB16429 Programavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 24 24 12 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16401 Gamybinė praktika1 6 - - - - 160 A
FMISB16402 Demola praktika 1 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16508 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 15 30 15 4 96 E
FMISB16500 Informacinių sistemų programų inžinerijos pagrindai 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16501 Duomenų bazės (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMISB16502 Interneto technologijos 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVFRB17502 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16600 Programų sistemų inžinerija 3 24 12 - 2 42 E
FMISB16601 Duomenų bazių valdymas (su kursiniu darbu) 6 24 24 - 4 108 E
FMISB16602 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 24 24 - 2 30 E
FMISB16603 Sistemų teorija 3 24 - 12 2 42 E
FMITB16605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17070 Įmonių organizavimas ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
VVTVB17171 Logistika 3 24 - 12 2 42 E1
VVVKB17035 Marketingas 3 24 - 12 2 42 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16605 Demola praktika 2 6 - - - - 160 A
FMISB16606 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16700 Informacinių sistemų analizė ir projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16701 Verslo informacinių sistemų projektavimas 6 - - 45 4 111 KS
FMISB16702 Duomenų bazių administravimas 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 Į
FMISB17701 Sprendimų rengimas ir agentinės technologijos 3 30 15 - 2 33 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVTEB16702 Informatikos teisė 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16801 Duomenų gavybos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 24 24 - 4 108 E
FMISB16802 Organizacijų informacinės sistemos 6 24 24 - 2 110 E1
FMISB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 - - 12 - 68 Į
FMISB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMISB16811 Informacinių sistemų auditas 3 24 12 - 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMISB17801 Paslaugų architektūra grindžiamos informacinės sistemos 3 24 12 - 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.