Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Informacinės sistemos

Informacinės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informacijos sistemos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I20003, 6121BX022 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dalius Mažeika
Studentas: Kornelija Šneiderytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: informacijos sistemų bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: informatikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – rengti kvalifkuotus informacinių sistemų specialistus, kurie turėtų ne vien tik gilias informatikos srities žinias, bet ir vadybos, ekonomikos, finansų pagrindus, mokėtų kurti, diegti ir tobulinti informacines sistemas bei jų komponentus. Tai šiuolaikinė studijų programa, sukurta remiantis pasaulio universitetų patirtimi, tarptautinių organizacijų ACM (angl. Association of Computing Machinery), AIS (angl. Association of Information Systems) ir Lietuvos verslo įmonių rekomendacijomis. Studijų programa skirta tiems, kurie savo ateitį ketina sieti su moderniomis informacinėmis sistemomis ir duomenų bazėmis, jų projektavimu, programavimu, diegimu, taip pat tiems, kurie domisi duomenų apdorojimu ir analize.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • profesionaliai analizuoti verslo poreikius ir juos specifikuoti;
 • analizuoti verslo sistemas ir modeliuoti verslo procesus;
 • projektuoti informacines sistemas, taikydami įvairias metodikas;
 • projektuoti ir programuoti duomenų bazes;
 • taikyti duomenų gavybos metodus verslo procesų analizei atlikti;
 • kurti duomenų saugyklas-sandėlius ir atlikti duomenų analizę;
 • atlikti informacinių sistemų auditą;
 • suprasti ir taikyti informacinių sistemų saugos principus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji šią studijų programą gali dirbti informacinių technologijų, verslo ir biudžetinėse įmonėse sistemų analitikais, IT projektų vadovais, informacinių sistemų ir duomenų bazių architektais, programuotojais, sistemų integravimo specialistais, informacinių sistemų ir duomenų bazių administratoriais.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti informacinių sistemų studentams žinias, apimančias informatikos studijų pagrindus, specialiuosius studijų krypties ir specializacijos dalykus, kurios leistų suformuoti studentams sisteminį požiūrį į informacines sistemas ir technologijas, suvokti jų esmę bei teikiamą pridėtinę vertę verslui, žinoti informacinių sistemų kūrimo principus ir taikymo galimybes.
2. Parengti specialistus, kurie gebėtų analizuoti verslo poreikius, konceptualizuoti verslo procesus, kokybiškai projektuoti, praktiškai realizuoti ir diegti naujas informacines sistemas, modifikuoti ir administruoti esamas sistemas, gebėtų užtikrintų aukštą darbų kokybę, spęsti kompleksines problemas ir savarankiškai priimti sprendimus.
3. Suformuoti socialinių, ekonominių ir vadybos žinių pagrindus, leidžiančius profesionaliai suvokti ir analizuoti verslo poreikius ir problemas, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie informacinių sistemų kūrimo ir projektavimo metodus, programų inžinerijos žinios.
 • Duomenų bazių teorijos ir duomenų bazių valdymo sistemų žinios.
 • Žinios apie veiklos procesus, jų valdymą ir modeliavimą.
 • Žinios apie duomenų struktūras, algoritmus, duomenų kaupimo apdorojimo ir analizės principus.
 • Funkcinio ir objektinio programavimo paradigmų žinios, programavimo kalbų ir technologijų žinios, žinios apie duomenų struktūras ir algoritmus.
 • Interneto technologijų ir internetinių programų kūrimo žinios.
 • Kompiuterių architektūros, tinklų ir operacinių sistemų žinios.
 • Vartotojo sąsajos konstravimo ir kompiuterinės grafikos žinios.
 • Matematikos žinios, apimančios teorinius ir praktinius šios mokslo srities aspektus ir atitinkančios informatikos studijų krypties reikalavimus.
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų žinios, reikalingos profesiniams tikslams pasiekti.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas taikyti matematinės statistikos ir tikimybių teorijos metodus atliekant duomenų analizę.
 • Gebėjimas taikyti dirbtinio intelekto metodus ir agentines technologijas kuriant informacines sistemas.
 • Gebėjimas rinkti duomenis, juos apibendrinti ir atlikti jų analizę.
 • Gebėjimas analizuoti ir modeliuoti verslo procesus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas analizuoti dalykinę sritį, įmonės veiklos procesus, vartotojų poreikius ir jų pagrindu sudaryti informacinės sistemos reikalavimus.
 • Gebėjimas projektuoti ir realizuoti informacines sistemas, taikant įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei įrankius.
 • Gebėjimas kurti ir administruoti duomenų bazes, optimizuoti užklausas didelėms duomenų bazėms.
 • Gebėjimas projektuoti ir kurti duomenų saugyklas, naudoti OLAP technologijas, duomenų gavybos metodus, gebėjimas interpretuoti rezultatus verslo šakos kontekste.
 • Gebėjimas programuoti struktūriškai ir objektiškai, taikyti programinius karkasus.
 • Gebėjimas projektuoti informacinės sistemos sąsają bei ją realizuoti naudojant skirtingas technologijas ir įrankius.
 • Gebėti sukurti ir administruoti projektą, sudaryti projekto planus ir užduotis, atlikti kontrolę naudojant skirtingas projektų valdymo metodikas, gebėti vertinti projektų įgyvendino riziką.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, diskutuoti, teikti siūlymus ir aptarti idėjas.
 • Gebėjimas dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.
 • Gebėjimas dalintis atsakomybe ir priimti grupės turimą viziją.
 • Gebėjimas aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę.
 • Gebėjimas palaikyti dalykinę kalbą, aptarti visuomeninius įvykius, mokėti diskutuoti ir surasti kompromisą.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėjimas analitiškai mąstyti, samprotauti, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas.
 • Gebėjimas ieškoti ir analizuoti informacijos išteklius.
 • Gebėjimas taisyklingai raštu ir žodžiu perteikti informaciją, idėjas, problemas lietuvių ir anglų kalbomis, rengti techninę dokumentaciją.
 • Gebėjimas nagrinėti, apibendrinti ir recenzuoti dalykinės srities dokumentaciją.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo laiką, sudaryti darbo užduočių tvarkaraščius.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMISB16105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16203 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17153 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17155 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17157 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16300 Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
FMSAB16325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17188 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16409 Debesų kompiuterija 3 24 24 - 2 30 E
FMSAB16424 Skaitiniai metodai ir algoritmai 6 24 24 12 4 96 E
VVFRB16413 Finansinė apskaita 3 12 - 24 2 42 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMISB16408 Informacinių sistemų įvadas 3 24 - 24 2 30 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16403 Integruotos programavimo aplinkos (su kursiniu darbu) 6 24 24 12 4 96 E
FMITB16429 Programavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 24 24 12 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16401 Gamybinė praktika1 6 - - - - 160 A
FMISB16402 Demola praktika 1 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16508 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 15 30 15 4 96 E
FMISB16500 Informacinių sistemų programų inžinerijos pagrindai 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16501 Duomenų bazės (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMISB16502 Interneto technologijos 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
VVFRB16508 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16600 Programų sistemų inžinerija 3 24 12 - 2 42 E
FMISB16601 Duomenų bazių valdymas (su kursiniu darbu) 6 24 24 - 4 108 E
FMISB16602 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 24 24 - 2 30 E
FMISB16603 Sistemų teorija 3 24 - 12 2 42 E
FMITB16605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17070 Įmonių organizavimas ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E1
VVTVB17171 Logistika 3 24 - 12 2 42 E1
VVVKB17035 Marketingas 3 24 - 12 2 42 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16605 Demola praktika 2 6 - - - - 160 A
FMISB16606 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16700 Informacinių sistemų analizė ir projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16701 Verslo informacinių sistemų projektavimas 6 - - 45 4 111 KS
FMISB16702 Duomenų bazių administravimas 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 Į
VVTEB16702 Informatikos teisė 3 30 - 15 2 33 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
FMISB17701 Sprendimų rengimas ir agentinės technologijos 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16801 Duomenų gavybos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 24 24 - 4 108 E
FMISB16802 Organizacijų informacinės sistemos 6 24 24 - 2 110 E1
FMISB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 - - 12 - 68 Į
FMISB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMISB16811 Informacinių sistemų auditas 3 24 12 - 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMISB17801 Paslaugų architektūra grindžiamos informacinės sistemos 3 24 12 - 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.