Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Bioinžinerija

Bioinžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Biotechnologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612J76001, 6121FX011 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jaunius Urbonavičius
Studentas: Jolita Buividavičiūtė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: bioinžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: technologijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – parengti specialistus, kurie gebėtų dirbti biotechnologijos, maisto, žemės ūkio ir pramonės įmonėse, kokybės kontrolės bei mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigose.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą:
 • gebėsite taikyti įgytas žinias technologiniuose procesuose, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, palaikyti savo profesinę kompetenciją, taikyti praktinius įgūdžius gamybinėse įmonėse ar mokslinio tyrimo įstaigose;
 • išmanysite matematikos, informatikos, fizikos, chemijos ir inžinerijos pagrindus, specifinius, bioinžinerijos krypčiai būtinus mikrobiologijos, ląstelių biologijos, genų inžinerijos, biopolimerų gryninimo ir analizės, biotechnologijos žinių pagrindus;
 • mokėsite dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai gali dirbti biotechnologijos, maisto ir žemės ūkio pramonės, bioenergetikos įmonėse, kokybės kontrolės, mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigose. Studijas galima tęsti pagal bioinžinerijos, biochemijos, gretutines fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių magistrantūros studijų programas.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti fundamentalių žinių ir gebėjimų, reikalingų darbui biotechnologijos kryptyje.
2. Suteikti specifinius biotechnologijos krypčiai reikalingus mikrobiologijos, biochemijos, ląstelės biologijos, genų inžinerijos, biopolimerų gryninimo ir analizės, biotechnologijos žinių pagrindus.
3. Įdiegti gebėjimą taikyti teorines žinias praktinėms problemoms spręsti.
4. Išugdyti kūrybinį ir kritinį mąstymą, įdiegti nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo gebėjimą bei suteikti humanitarinių ir socialinių mokslų žinių erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino ir supranta biotechnologijos pagrindus.
 • Žino ir sistemiškai supranta biotechnologijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
 • Turi nuosekliai susietų pagrindinių biotechnologinių (molekulinės biologijos, genų inžinerijos, bioinformatikos) žinių.
 • Aprėpia platesnį daugiadalykį technologijų kontekstą, geba adaptuoti kitų technologijų metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba rasti reikiamą profesinę ir mokslinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose.
 • Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
 • Turi darbo su biotechnologine įranga įgūdžių.
 • Technologinė analizė
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą biotechnologinėms problemoms formuluoti ir spręsti tinkamais būdais.
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą bioprocesų analizei ir renkantis metodus ir biotechnologinę įrangą.
 • Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus biotechnologijoje.
 • Technologijų projektavimas
 • Geba taikyti biotechnologines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
 • Supranta technologijų projektavimo metodikas ir geba jas taikyti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.
 • Moka bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene bei plačiąja visuomene.
 • Supranta technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir technologinės inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už technologinę veiklą.
 • Išmano projektų valdymo ir verslo aspektus (rizikos ir pokyčių valdymą, gamybos skalės efektą ir kita), supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia.
 • Technologinės veiklos gebėjimai
 • Geba parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir būdus.
 • Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant biotechnologines problemas.
 • Supranta technologinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes.
 • Supranta biotechnologinės veiklos organizavimo principus, darbo saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, taip pat technologinio proceso grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16104 Bendroji chemija 9 30 30 30 6 144 E
FMFIB16119 Bendroji fizika 6 30 30 15 4 81 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16109 Matematika bionžinerijai 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16203 Analizinė chemija 6 30 30 - 4 96 E
FMCHB16204 Bendroji biologija 6 30 - 30 4 96 E
FMCHB16206 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMFIB16220 Taikomoji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16209 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17122 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17130 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17143 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16301 Cheminė termodinamika 6 30 - 30 4 96 E
FMCHB16302 Organinė chemija 9 30 30 30 6 144 E
FMCHB16303 Modeliai biologijoje (su kursiniu darbu) 6 30 30 - 4 96 E
STGSB17049 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E1
VVTVB17095 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17125 Logika 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17126 Etika 3 30 - - 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16401 Cheminė kinetika 6 24 24 24 4 84 E
FMCHB16402 Gamtinių junginių chemija 6 24 24 24 4 84 E
FMCHB16403 Gamybinė praktika 1 6 - - 15 4 141 A
VVFRB16408 Asmeninių finansų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMCHB17404 Mikrobiologijos pagrindai 6 24 24 12 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16502 Molekulinė ir ląstelės biologija 9 30 45 30 6 129 E
FMCHB16503 Biochemijos pagrindai 9 30 30 30 6 144 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMCHB17501 Bioetika 3 15 - 30 2 33 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17172 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16601 Biocheminiai metodai 6 24 24 12 4 96 E
FMCHB16602 Genų inžinerijos pagrindai 6 24 24 12 4 96 E
FMCHB16603 Chromatografijos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 24 24 12 4 96 E
FMCHB16604 Gamybinė praktika 2 6 - - 12 4 144 A
FMCHB16605 Bioduomenų gavimas (kompleksinis projektas) 6 24 24 - 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16700 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 Į
FMCHB16701 Biofarmacija 6 30 30 15 4 81 E
FMCHB16702 Bioinžinerija (Biotechnologijos procesai ir aparatai) 6 30 15 - 4 111 E
FMCHB16703 Mikrobiologinė technologija (su kursiniu darbu) 6 15 30 15 4 96 E
VVTEB16701 Teisė 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMCHB16704 Grynųjų baltymų technologija 6 30 30 15 4 81 E
FMCHB17705 Enzimologija 6 30 30 15 4 81 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16800 Bakalauro baigiamasis darbas 2 9 - - 12 6 222 Į
FMCHB16801 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - 12 4 144 BD
FMCHB16802 Biochemijos inžinerija ir biotechnologija 6 24 36 12 4 84 E
FMCHB16803 Ekologinė biotechnologija 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMCHB16804 Vaistinių formų technologijos pagrindai 6 24 24 24 4 84 E
FMCHB16805 Imunologijos pagrindai 6 24 24 24 4 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.