Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Duomenų analizės technologijos

Duomenų analizės technologijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statistika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612G31001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Kazimieras Padvelskis
Studentas: Ruslan Prigodin
Atnaujintos Taikomosios statistikos ir ekonometrijos studijų programos pavadinimas - Duomenų analizės tachnologijos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matematikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Oficialiosios statistikos įstaigos, įvairios valstybės tarnybos, medicinos įstaigos, mobiliojo ryšio operatoriai, bankai, transporto ir kitų verslo sričių įmonės, socialiniai tinklai, žaidimų portalai ir didžiulė įvairovė kitų internete veikiančių tarnybų sukaupia milžiniškus duomenų kiekius. Be to, atsiranda vis daugiau išmaniųjų įrenginių, kurie taip pat generuoja didžiulius kiekius įvairios prigimties duomenų. Jų analizė tampa didele problema. Norint iš turimų duomenų gauti prasmingą ir naudingą informaciją verslui, reikia naujos kartos analitikų, gebančių taikyti šiuolaikinius analizės ir prognozavimo metodus, technologijas ir analitikos programines priemones. Studijų programa skirta siekiantiems įgyti kokybišką universitetinį išsilavinimą ir pasirengti duomenų analizės specialisto darbui, ketinantiems tapti kvalifikuotais Lietuvos ūkio analizės, planavimo ir prognozavimo specialistais, suprantančiais pagrindines didelių duomenų rinkinių analizės technologijas ir mokančiais taikyti statistinės analizės metodus, sprendžiant sudėtingas verslo įmonių problemas, gebančiais naudotis specializuotomis statistinės duomenų analizės programomis.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą specialistai geba:
 • parinkti tinkamą tiriamųjų didelių duomenų rinkinių matematinį statistinį modelį;
 • atlikti realiųjų didelių duomenų rinkinių statistinę analizę bei prognozę;
 • vertinti, interpretuoti ir apibendrinti statistinio tyrimo rezultatus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas;
 • naudoti specializuotų kompiuterinių programų paketus, programuoti įvairiomis programavimo kalbomis;
 • dirbti grupėse pagal šiuolaikinius grupinio darbo valdymo principus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji galės dirbti didelių duomenų analitikais, projektų vadovais įvairiose verslo ir valstybinėse įmonėse Lietuvoje bei užsienyje.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Taikomoji statistika ir ekonometrija

Studijų programos tikslai
1. Parengti absolventus, gebančius taikyti statistikos žinias, reikalingas darbui su statistika susijusiose srityse.
2. Parengti absolventus, įgijusius praktinių darbo įgūdžių, atliekant individualius arba grupinius statistikos projektus.
3. Parengti absolventus, įgijusius žinių ir kompetencijų savarankiškam mokymuisi ir studijoms antroje studijų pakopoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgyja bazines matematikos žinias, reikalingas statistikos studijų krypties specialiųjų dalykų studijoms.
 • Įgyja informatikos pagrindų žinias ir gebėjimus naudotis statistikos programine įranga.
 • Žino šiuolaikinius taikomosios statistikos ir ekonometrijos metodus bei modelius ir moka juos taikyti sprendžiant konkrečius uždavinius.
 • Įgyja žinių apie humanitarinių - socialinių mokslų srities filosofijos, teisės bei vadybos pagrindus, moka kalbėti bei skaityti dalykinę literatūrą taisyklinga anglų kalba.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti tiek bazines matematines, tiek specialiąsias žinias sprendžiant įvairių sričių problemas.
 • Geba planuoti ir atlikti tyrimus pradedant problemos formulavimu ir baigiant rezultatų vertinimu.
 • Geba parinkti tinkamus taikomosios statistikos ir ekonometrijos metodus, interpretuoti analizės rezultatus, formuluoti ir pagrįsti išvadas.
 • Geba taikyti matematikos programinę įrangą atliekant tyrimus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba naudotis programinės įrangos paketais sprendžiant matematinius uždavinius ir rašyti programas, skirtas statistiniams duomenims tvarkyti ir nagrinėti.
 • Geba įvertinti pagrindinių statistinės analizės metodų panaudojimo galimybes, taikyti šiuos metodus praktikoje, interpretuoti rezultatus, vertinti paklaidas, priimti optimalius sprendimus, daryti pagrįstas išvadas.
 • Taiko žinomus arba kuria naujus ekonomikos uždavinių matematinius -statistinius modelius, vertina kiekybinių ir kokybinių duomenų analizės gautus rezultatus, pateikia išvadas ir rekomendacijas.
 • Geba vykdyti statistinius projektus dirbdami savarankiškai ir grupėje.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas ir integruoti žinias.
 • Geba kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, dalyvauti diskusijose ir tobulinti savo veiklą.
 • Geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę vadovaudamiesi profesine etika ir pilietiškumu.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose veiklos srityse, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, sugeba įvertinti ir prognozuoti aplinkoje vykstančius pokyčius ir jų pasekmes.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą statistikos studijų kryptyje atliekant kiekybinių duomenų analizę, demonstruoja motyvuotą požiūrį į savo profesiją, gali aiškiai formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus.
 • Geba tinkamai surinkti ir naudoti statistinius duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į sprendžiamų uždavinių klausimus.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose matematikos ir jos taikymų srityse bei planuoti mokymosi procesą.
 • Geba surasti ir tvarkyti informaciją naudojant informacines technologijas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16118 Programavimas Python 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16131 Diferencialinis skaičiavimas 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16134 Įvadas į studijas 3 30 - - 2 48 Į
FMSAB16135 Tiesinė ir vektorinė algebra 9 60 - 45 6 129 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16181 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16183 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16185 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16262 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16232 Integralinis skaičiavimas 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16236 Matricinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16104 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVSEB16253 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16223 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16224 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16225 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMMMB16308 Diferencialinės lygtys 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16338 Tikimybių teorija 6 45 - 30 4 81 E
FMSAB16371 Rinktiniai analizės skyriai 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16391 Diskrečioji matematika 6 45 15 15 4 81 E
VVSEB16353 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16304 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFKB16305 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16437 Duomenų bazių valdymas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16439 Matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16479 Statistikos programinė įranga 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16484 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMSAB16488 Skaitiniai metodai 6 30 15 15 4 96 E
VVFRB16411 Asmeniniai finansai 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16530 Stochastinis modeliavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16542 Regresinė analizė 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16550 Atsitiktinių procesų teorija 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16586 Optimizavimo metodai 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16596 Statistinė kokybės kontrolė 3 24 12 - 2 42 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16641 Laiko eilučių analizė 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16648 Investicijų statistiniai metodai 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16652 Imčių metodai 9 45 15 15 6 159 E
FMSAB16695 Diskrečių struktūrų statistinė analizė 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16780 Baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
FMSAB16785 Gamybinė praktika 12 - - - - 320 A
FMSAB16794 Duomenų analizė 6 30 10 10 4 106 E
VVTEB16704 Teisė 3 20 - 10 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMMB16702 Matematinio modeliavimo pagrindai 6 30 - 20 4 106 E
FMSAB16773 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 10 10 4 106 E
FMSAB16797 Technometrija 6 30 10 10 4 106 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16870 Aktuarinė matematika 6 24 - 24 4 108 E
FMSAB16881 Baigiamasis darbas 2 3 - - 12 2 66 Į
FMSAB16882 Baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMSAB16889 Eksperimento planavimas 6 24 12 12 4 108 E
KILKB16011 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAB16846 Ūkio statistika 3 24 12 - 2 42 E
FMSAB16887 Patikimumo teorija 3 24 - 12 2 42 E
FMSAB16893 Daugiakriteriniai sprendimo metodai 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.