Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Duomenų analizės technologijos

Duomenų analizės technologijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statistika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612G31001, 6121AX009 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Kazimieras Padvelskis
Studentas: Ruslan Prigodin
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – matematikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Oficialiosios statistikos įstaigos, įvairios valstybės tarnybos, medicinos įstaigos, mobiliojo ryšio operatoriai, bankai, transporto ir kitų verslo sričių įmonės, socialiniai tinklai, žaidimų portalai ir didžiulė įvairovė kitų internete veikiančių tarnybų sukaupia milžiniškus duomenų kiekius. Be to, atsiranda vis daugiau išmaniųjų įrenginių, kurie taip pat generuoja didžiulius įvairios prigimties duomenų kiekius. Jų analizė tampa didele problema. Norint iš turimų duomenų gauti prasmingą ir naudingą informaciją verslui, reikia naujos kartos analitikų, gebančių taikyti šiuolaikinius analizės ir prognozavimo metodus, technologijas ir analitikos programines priemones. Studijų programa skirta siekiantiems įgyti kokybišką universitetinį išsilavinimą ir pasirengti duomenų analizės specialisto darbui, ketinantiems tapti kvalifikuotais Lietuvos ūkio analizės, planavimo ir prognozavimo specialistais. Jie supras pagrindines didelių duomenų rinkinių analizės technologijas ir mokės taikyti statistinės analizės metodus, sprendžiant sudėtingas verslo įmonių problemas, gebės naudotis specializuotomis statistinės duomenų analizės programomis.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • parinkti tinkamą tiriamųjų didelių duomenų rinkinių matematinį statistinį modelį;
 • atlikti realiųjų didelių duomenų rinkinių statistinę analizę bei prognozę;
 • vertinti, interpretuoti ir apibendrinti statistinio tyrimo rezultatus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas;
 • naudoti specializuotų kompiuterinių programų paketus, programuoti įvairiomis programavimo kalbomis;
 • dirbti grupėse pagal šiuolaikinius grupinio darbo valdymo principus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Didelių duomenų analizės specialistų paklausa darbo rinkoje pasaulyje pastaraisiais metais labai padidėjo. Prognozuojama, kad ateityje tokių specialistų poreikis tik didės. Geros matematikos ir informacinių technologijų žinios, loginis analitinis mąstymas leis ieškoti naujų technologinių sprendimų, kurti naujas paslaugas. Baigę šią studijų programą galėsite dirbti didelių duomenų analitikais, verslo sistemų analitikais, rizikos vertinimo specialistais, projektų vadovais įvairiose verslo ir valstybinėse įmonėse Lietuvoje bei užsienyje.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti duomenų analizės specialistus, gebančius taikyti matematinės statistikos ir informatikos žinias, reikalingas didžiųjų duomenų analizei, įgijusius praktinių darbo įgūdžių, atliekant individualius arba grupinius statistikos projektus ir įgijusius žinių ir kompetencijų savarankiškam mokymuisi ir studijoms antroje studijų pakopoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgyja bazines matematikos žinias, reikalingas statistikos studijų krypties specialiųjų dalykų studijoms, informatikos pagrindų žinias ir gebėjimus naudotis statistikos programine įranga.
 • Žino šiuolaikinius taikomosios statistikos metodus bei modelius ir moka juos taikyti sprendžiant konkrečius uždavinius.
 • Įgyja žinių apie humanitarinių - socialinių mokslų srities filosofijos, teisės bei vadybos pagrindus, moka kalbėti bei skaityti dalykinę literatūrą taisyklinga anglų kalba.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti tiek bazines matematines, tiek specialiąsias žinias ir matematikos programinę įrangą sprendžiant įvairių sričių problemas.
 • Geba planuoti ir atlikti tyrimus pradedant problemos formulavimu ir baigiant rezultatų vertinimu.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba naudotis programinės įrangos paketais sprendžiant matematinius uždavinius ir rašyti programas, skirtas statistiniams duomenims tvarkyti ir nagrinėti.
 • Geba įvertinti pagrindinių statistinės analizės metodų panaudojimo galimybes, taikyti šiuos metodus praktikoje, interpretuoti rezultatus, vertinti paklaidas, priimti optimalius sprendimus, daryti pagrįstas išvadas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir tarpdalykinėje komandoje, konstruktyviai bendrauti su savo profesijos atstovais ir plačiąja visuomene.
 • Geba kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, pristatyti tyrimo rezultatus specialistų ir ne specialistų auditorijai.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba įvertinti savo darbo rezultatų poveikį ir padarinius žmogiškųjų vertybių, socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos aspektais.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose matematikos ir jos taikymų srityse bei planuoti mokymosi procesą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16131 Diferencialinis skaičiavimas 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16134 Įvadas į studijas 3 30 - - 2 48 E
FMSAB16135 Tiesinė ir vektorinė algebra 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16218 Programavimas Python 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16232 Integralinis skaičiavimas 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16236 Matricinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17160 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17126 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17127 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17128 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16301 Rinktiniai analizės skyriai 1 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16338 Tikimybių teorija 6 45 - 30 4 81 E
FMSAB16379 Statistikos programinė įranga 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16391 Diskrečioji matematika 6 45 15 15 4 81 E
VVEIB17189 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16437 Duomenų bazių valdymas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16402 Rinktiniai analizės skyriai 2 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16439 Matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16484 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMSAB16488 Skaitiniai metodai 6 30 15 15 4 96 E
VVFRB17404 Asmeniniai finansai 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16530 Stochastinis modeliavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16531 Procesų ir automatų teorija 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16534 Įvadas į grafų teoriją 3 30 15 - 2 33 E
FMSAB16542 Regresinė analizė 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16586 Optimizavimo metodai 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16641 Laiko eilučių analizė 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16652 Imčių metodai 9 45 15 15 6 159 E
FMSAB16674 Duomenų klasifikavimo metodai 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMGSB16610 Vaizdų analizės metodai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16780 Baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
FMSAB16785 Gamybinė praktika 12 - - - - 320 A
FMSAB16794 Duomenų analizė 6 30 10 10 4 106 E
VVTEB16704 Teisė 3 20 - 10 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMMB16702 Matematinio modeliavimo pagrindai 6 30 - 20 4 106 E
FMSAB16773 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 10 10 4 106 E
FMSAB16797 Technometrija 6 30 10 10 4 106 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16801 Įvadas į neuroninius tinklus 6 24 24 - 4 108 E
FMSAB16881 Baigiamasis darbas 2 3 - - 12 2 66 Į
FMSAB16882 Baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMSAB16898 Diskrečių struktūrų statistinė analizė 6 24 24 - 4 108 E
KILSB17028 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAB16596 Statistinė kokybės kontrolė 3 24 12 - 2 42 E
FMSAB16846 Ūkio statistika 3 24 12 - 2 42 E
FMSAB16887 Patikimumo teorija 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.