Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Bioinžinerija

Bioinžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J76001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jaunius Urbonavičius
Studentas: Aistė Zentelytė, Daniel Naumovas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: bioinžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Šios studijų programos paskirtis – parengti bioinžinerijos magistrus, sugebančius atlikti mokslinius tyrimus ir dirbti biotechnologijos, bioinžinerijos, biochemijos, genų inžinerijos, ląstelės biologijos, audinių kultūrų srityse.
 
Ką gebėsiu?
Turėdami bendrųjų pagrindų ir studijų krypties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, absolventai gebės savarankiškai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose. Taip pat mokės apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Bioinžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose technologijos sričių mokslo ir gamybos įmonėse.
Baigę bioinžinerijos magistrantūros studijų programą asmenys galės tęsti studijas kai kuriose fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Įtvirtinti gilinančius bendrųjų pagrindų ir studijų kryties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius.
2. Išugdyti savarankiško mokslinio tiriamojo darbo planavimo įgūdžius.
3. Įdiegti mokslinės informacijos ir eksperimentinių duomenų vertinimo ir apdorojimo principus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas biotechnologijų ir bioinžinerijos srityse. Gebėjimai įgytas studijų žinias taikyti tarpdalykinėse studijose ir profesinėje veikloje.
 • Žinos molekulinės biologijos pagrindus, susijusius su genetiniais procesais ląstelėje ir jų molekuliniais mechanizmais. Gebėjimai taikyti įgytas žinias kuriant biotechnolgijos principus.
 • Žinos genų inžinerijos teorinius pagrindus, pagrindinius genų inžinerijos metodus ir Gebėjimai taikyti įgytas žinias rekombinatinių baltymų gavimui.
 • Žinos apie naujausius baltymų ir nukleorūgščių sekų kompiuterinės analizės algoritmus ir metodus ir Gebėjimai taikyti įgytas žinias baltymų analizei.
 • Žinos proteomo nustatymo metodologijas, baltymų išskyrimo iš eukariotų ląstelių ir audinių principus ir Gebėjimai taikyti įgytas žinias kuriant baltymų skyrimo būdus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius.
 • Gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą nežimoje apilkoje.
 • Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžių.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus.
 • Mokės paruošti pranešimą, kritiškai ir argumentuotai vertinti pateikiamos medžiagos turinį ir diskutuoti su kitais pašnekovais.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės paaiškinti biocheminius inžinerinius procesus, modeliuoti inžinierinius procesus ir reaktorius, įvertinti ekonominius klausimus ir patentavimo galimybes.
 • Gebės naudojantis šiuolaikiniais proteomo tyrimais charakterizuoti baltymus, juos identifikuoti naudojantis duomenų bazėmis.
 • Gebės įsisavinti pagrindinius šiuolaikinius baltymų ir nukleorūgščių sekų tyrimo metodus.
 • Gebės naudotis bioinformatikos metodais.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais.
 • Gebės planuoti atlikti laboratorinius darbus savarankiškai ir grupėje.
 • Gebės dirbti komandoje iš įvairių sričių ir skirtingos kompetencijos specialistais.
 • Gebės pristatyti savo pagilintas žinias ir eksperimentinių tyrimų rezultatus viešai.
 • Gebės įvertinti mokslinės etikos pažeidimus ir laikytis pilietinės atsakomybės.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės ieškoti, rasti ir įvertinti naujausią mokslinę patentinę literature. Deramai elgtis su konfidencialia informacija.
 • Gebės savarankiškai pasirinkti eksperimentinių tyrimų kryptį.
 • Gebės savarankiškai pasirinkti tyrimų metodus ir priemones.
 • Turės pastovaus mokymosi ir praktinių įgūdžių tobulinimo poreikį.
 • Gebės laikytis bendrųjų vertybinių nuostatų.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM11100 Magistro baigiamasis darbas 1 6 - - - 12 148 A
FMCHM11110 Ląstelės biologija 6 30 15 15 4 96 E
FMCHM11112 Regeneracinė biologija 6 30 - 30 4 96 E
FMCHM11116 Proteomika 6(2) 30 - 15 4 111 E
FMCHM11118 Sistemų biologija 6 30 - 15 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM11200 Magistro baigiamasis darbas 2 6 - - - 12 148 A
FMCHM11212 Baltymų išskyrimo ir gryninimo metodai 8(2) 30 30 - 6 147 E
FMCHM11213 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 30 - 15 4 57 E
FMCHM11215 Pramoninė biotechnologija 6(2) 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM11300 Magistro baigiamasis darbas 3 6 - - - 12 148 A
FMCHM11312 Genų inžinerijos metodai 6 30 30 - 4 96 E
FMCHM11313 Biologinių sistemų matematinis modeliavimas 6 30 - 15 4 111 E
FMCHM11315 Biocheminė inžinerija 8(2) 30 30 - 4 149 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMCHM11314 Bioinformatika 4 30 15 - 4 57 E
FMISM11353 Adaptyvaus duomenų modeliavimo sistemos 4 30 15 - 4 57 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM11400 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - 40 760 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.