Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacinių sistemų programų inžinerija

Informacinių sistemų programų inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E15002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dalius Mažeika
Studentas: Eimantas Šumskas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, suteikiant gilinančiąsias informatikos inžinerijos studijų žinias, kurios leistų suprasti naujausias duomenų bazių ir jų valdymo technologijas, formuotų sisteminį požiūrį į informacines sistemas, žinių valdymą, dirbtinio intelekto naudojimą informacinėse sistemose. Siekiama, kad studijas baigę magistrai turėtų šiuolaikines žinias apie informacinių sistemų kūrimo metodus ir jų praktinį taikymą, duomenų bazių kūrimo technikas, duomenų sandėlių architektūras, žiniatinkliu grindžiamus ir komponentinius sistemų inžinerijos principus.
Studijų metu formuojami vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžiai, gebėjimas aprašyti ir analizuoti informacinių sistemų kūrimo strategijas.
 
Ką gebėsiu?
Informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programos absolventai gebės taikyti naujausias metodikas kuriant informacines sistemas; kurti e. verslo sistemas, pasirinkti technologijas šioms sistemoms įgyvendinti; taikyti žinių inžinerijos metodus projektuojant sistemas; apibrėžti duomenų ir sąsajų saugumo reikalavimus; sukurti ir valdyti IT projektą, sudaryti projekto planus ir užduotis, valdyti projekto eigą, kontroliuoti darbus naudojant skirtingas projektų valdymo metodikas; taikyti kokybės valdymo metodus ir standartus informacinės sistemos kokybei valdyti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programą magistrai galės dirbti: sistemų analitikais, informacinių sistemų projektuotojais, duomenų bazių architektais, projektų vadovais arba tęsti studijas informatikos inžinerijos doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Ugdyti universiteto magistrų humanitarinę kultūrą, kuri savo turiniu ir orientacijomis būtų adekvati Europos kultūros vertybėms, moralumo, humanizmo ir demokratijos standartams.
2. Suformuoti sisteminį požiūrį ir žinias apie mokslo ir technologijų raidos dėsningumus, techninės pažangos panaudojimą spartinant socialinę ekonominę pažangą ir žinių visuomenės kūrimą, atsižvelgiant į didėjantį globalizacijos poveikį regioniniams ir strateginiams sprendimams.
3. Praktiškai įgyvendinti tiesą, kad inžinerinė informatika - tai sisteminis požiūris į informacines technologijas, informacinių sistemų projektavimą, verslo procesų valdymą, fizinių procesų kompiuterizavimą, matematinių modelių taikymą, adaptuojantis prie besikeičiančios aplinkos ir globalizacijos diktuojamų sąlygų. Pasiekti tokį programos modulių suderinamumą, kuris leistų būsimiems magistrams įgyti inžinerinės informatikos žinių ir įgūdžių.
4. Suformuoti būsimo magistro supratimą, kad inovatyvaus informacinių technologijų taikymas ir informacinių sistemų kūrimas pareikalaus nestandartinių situacijų tyrimo, formuluojant ir surandant originalius koncepcinius sprendimus, kad aukščiausio lygio specialistų "mokymosi visą gyvenimą" esmė yra ugdyti sugebėjimus analizuoti ir natūraliai valdyti vis sudėtingesnius procesus ir situacijas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinoti šiuolaikinius informacinių sistemų projektavimo metodus.
 • Žinoti naujausias duomenų bazių kūrimo technikas, skirtingų duomenų architektūros privalumus ir trūkumus.
 • Žinoti kaip taikyti informacines metodikas ir technologijas žinių valdymui šiuolaikinėje įmonėje.
 • Žinoti dirbtinio intelekto šiuolaikinius metodus ir technikas, jų taikymą modernioms informacinėms sistemoms kurti, žinoti sinergijos, savęs organizavimo, dinaminių sistemų, chaoso, katastrofų ir dirbtinio intelekto principus.
 • Žinoti agento sąvoką, agentines technologijas ir jų taikymą sistemų kūrime.
 • Žinoti IT infrastruktūros sprendimus, paslaugas ir valdymą.
 • Žinoti informacinių technologijų saugos principus ir metodus.
 • Žinoti IT projektų valdymą ir kokybės užtikrinimą.
 • Žinoti teorinės informatikos šiuolaikinius metodus ir technikas, jų taikymą modernioms informacinėms sistemoms kurti.
 • Žinoti formalių kalbų metodus bei mokėti formaliai įrodinėti informacinių sistemų teiginius.
 • Žinoti informacinių technologijų saugos užtikrinimo būtinumą, prieigos kontrolės sistemas, žinoti kaip parinkti organizacijai reikiamas fizinės ir programinės saugos užtikrinimo sistemas.
 • Žinoti pagrindines grėsmes informacinėms technologijoms, saugos užtikrinimo principus, prieigos kontrolės sistemų ir biometrinių identifikavimo sistemų veikimo principus, antivirusinių sistemų veikimo principus, fizinės saugos užtikrinimo sistemų tipus.
 • Žinoti sistemų inžinerijos konceptus, tame tarpe sistemų architektūrą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti analizuoti ir atpažinti naujas informatikos inžinerijos problemas, planuoti jų sprendimo strategijas, .
 • Nustatyti sistemų reikalavimus IT infrastruktūrai ir ją suprojektuoti.
 • Rašyti ataskaitas, rengti techninę dokumentaciją.
 • Nagrinėti, recenzuoti ir inspektuoti techninę dokumentaciją.
 • Ieškoti ir surasti informacijos šaltinius.
 • Naudoti metodikas ir įrankius projektų planavimui, tvarkaraščių sudarymui ir biudžeto valdymui.
 • Gebėti taikyti mokslinius metodus mokslinėms ir inžinerinėms problemoms spręsti.
 • Suprasti informacinių technologijų saugos principus ir metodus.
 • Suprasti IT projektų valdymą ir kokybės užtikrinimą, bei jų svarbą.
 • Specialieji gebėjimai
 • Taikyti algoritmų teoriją, duomenų analizės, taikomosios statistikos ir matematinio modeliavimo metodus ir technikas informacinėms sistemoms kurti.
 • Vertinti duomenų poveikį informacijai ir žinioms versle, paaiškinti ir taikyti klasifikacijos, navigacijos ir informacijos architektūros konceptus.
 • Pasirinkti ir taikyti žinių inžinerijos metodikas žiniomis-grindžiamoms sistemoms projektuoti.
 • Apibrėžti IT infrastruktūros našumo parametrus ir atlikti jų analizę.
 • Specifikuoti ir projektuoti duomenų ir sąsajų saugumo architektūrą.
 • Specifikuoti ir vertinti sprendimų rengimo sistemas, parinkti įrankius ir technikas, reikalingus priimamiems sprendimams paremti.
 • Sukurti ir valdyti IT projektą, sudaryti projekto planus ir užduotis, valdyti projekto eigą, kontroliuoti darbus naudojant skirtingas projektų valdymo metodikas.
 • Taikyti kokybės valdymo metodus ir standartus informacinės sistemos kokybei valdyti.
 • Projektuoti e-verslo sistemoms reikalingas architektūras ir pasirinkti technologijas šių sistemų įgyvendinimui.
 • Identifikuoti informacinius poreikius problemoms spręsti, nustatyti informacijos šaltinius, analizuoti, tikrinti ir vertinti informaciją ir dokumentaciją.
 • Taikyti duomenų gavybos metodus ir juos interpretuoti verslo šakos kontekste.
 • Projektuoti e-verslo sistemoms reikalingas architektūras ir pasirinkti technologijas šių sistemų įgyvendinimui.
 • Identifikuoti informacinius poreikius problemoms spręsti, nustatyti informacijos šaltinius, analizuoti, tikrinti ir vertinti informaciją ir dokumentaciją.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėti dirbti grupėje, bendrauti žodžiu ir raštu, teikti siūlymus bei veiksmingai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, tame tarpe verslo vadybos ir ekonomikos, savarankiškai tobulėti.
 • Argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją žodžiu ir raštu.
 • Aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę.
 • Dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.
 • Samprotauti apie reiškinius, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas ir rezultatus.
 • Rašyti ataskaitas, rengti techninę dokumentaciją.
 • Nagrinėti, recenzuoti ir inspektuoti techninę dokumentaciją.
 • Ieškoti ir surasti informacijos šaltinius.
 • Siekti tobulėti ir kilti karjeros laiptais.
 • Naudoti metodikas ir įrankius projektų planavimui, tvarkaraščių sudarymui ir biudžeto valdymui.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Priimti sprendimus, remdamasis neabejotinais ir abejotinais faktais, racionaliai įvertinti sprendimus, įvertinti duomenų, informacijos ir žinių poveikį verslui ir visuomenei.
 • Samprotauti apie reiškinius, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas ir rezultatus.
 • Siekti tobulėti ir kilti karjeros laiptais.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11130 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 4 72 E
FMISM11135 Teorinės informatikos skyriai 7 45 - 15 7 119 E
FMISM11167 Magistro baigiamasis darbas 1 4 - - - - 106 A
FMISM11168 Modernios informacinės sistemos 7(2) 30 30 - 16 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM11169 Sistemų inžinerija 8(2) 30 - 30 16 137 E
FMISM14131 Sistemų ir duomenų inžinerija 8(2) 30 - 30 8 145 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11217 Organizacijų informacinių sistemų programinės įrangos inžinerija 7(2) 45 30 - 16 95 E
FMISM11245 Dirbtinis intelektas ir jo taikymai informacinėse sistemose 7 30 - 30 7 119 E
FMISM11270 Magistro baigiamasis darbas 2 4 - - - - 106 A
FMISM11272 Informacinių sistemų inžinerija 6(2) 30 30 - 16 84 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11325 Šiuolaikinės duomenų bazės 7 30 - 30 6 120 E
FMISM11367 Žinių valdymas 6 30 - 15 8 107 E
FMISM11373 Magistro baigiamasis darbas 3 5 - - - - 133 A
FMISM11374 Informacinių sistemų techninė įranga 6 30 - 30 16 84 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM11306 Informacinių technologijų saugos metodai 6 30 - 15 6 109 E
FMISM11357 Papildomi teorinės informatikos skyriai 6 30 - 15 8 107 E
FMISM11384 Informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymas 6 30 - 15 6 109 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11478 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.