Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Technomatematika

Technomatematika

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621G16001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2546 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Raimondas Čiegis
Studentas: Edgaras Šimkus
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matematikos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Technomatematikos magistrantūros studijų programos paskirtis – ruošti specialistus, gebančius savarankiškai matematiniais metodais spręsti įvairius inžinerinius, taikomuosius uždavinius naudojant kompiuterinę techniką. Ši studijų programa sudaryta vadovaujantis Europos industrinės matematikos konsorciumo (ECMI) reikalavimais, keliamais tokio pobūdžio programoms, o šiuo metu su Latvijos ir Estijos universitetais rengiama jungtinė magistrantūros studijų programa, kuri atvers studentams naujas galimybes.
 
Ką gebėsiu?
Įvaldę šiuolaikinius taikomosios matematikos metodus ir algoritmus, absolventai mokės juos modifikuoti ir kūrybiškai taikyti praktikoje. Bus įgudę savarankiškai atlikti tyrimus, efektyviai taikyti šiuolaikines informacines technologijas taikomosios matematikos uždaviniams spręsti. Taip pat gebės spręsti netipinius uždavinius, interpretuoti gautus rezultatus bei pateikti juos specialistams ir specialaus paruošimo neturinčiai auditorijai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Technomatematikos magistrantūros studijų programos absolventai turės geras galimybes adekvačiai reaguoti į mokslo ir technikos plėtros tendencijas ir darbo rinkos pokyčius. Tai turėtų užtikrinti ne tik trijų perspektyvių mokslo sričių (matematikos, informatikos ir inžinerijos) žinios, savarankiškų tyrimų gebėjimai ir įgūdžiai, bet ir tikėtinas mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektoriaus, kuriam labai reikia tokių specialistų, augimas.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Paruošti matematikos magistrą, kuris turi savarankiškam tiriamajam darbui pakankamas klasikinės bei taikomosios matematikos teorines žinias.
2. Geba praktiškai taikyti šiuolaikinius taikomosios matematikos metodus ir algoritmus, gali juos kūrybiškai modifikuoti ir apibendrinti sprendžiant uždavinius naujoje ar nežinomoje aplinkoje.
3. Geba efektyviai taikyti šiuolaikines informacines technologijas sprendžiant inžinerinių, technologinių ir pramonės sistemų uždavinius.
4. Gali analizuoti, interpretuoti, vertinti gautus tyrimo rezultatus, aiškiai dėstyti juos specialistams bei neturinčiai specialaus paruošimo auditorijai, domisi matematika ir nuolatos tobulinasi.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Studentai įgyja informacinių technologijų projektų valdymo, informacijos vizualizavimo technologijų, sudėtingų matematinio modeliavimo ir analizės paketų kūrimo, testavimo ir palaikymo žinias.
 • Inžinerinių objektų projektavimo sistemų, projektavimo technologijų, automatizuotų projektavimo sistemų žinias.
 • Modernių mokslinių tyrimų metodų ir jų rezultatų taikymų įvairiose pramonės ir paslaugų srityse žinias.
 • Šiuolaikinių diferencialinių lygčių skaitinio sprendimo algoritmų, stochastinių diferencialinių lygčių teorijos bei diferencialinių lygčių asimptotinės analizės metodų žinias.
 • Suvokia netiesinių uždavinių sprendimo principus.
 • Įsisavina šiuolaikinių algoritmų sudarymo ir realizavimo principus, įgyja algoritmų sudėtingumo analizės žinias.
 • Įgyja įvairių fizinių terpių analizės uždavinių sprendimo žinias.
 • Gebėjimai tirti
 • Studentai įgyja gebėjimus planuoti mokslinį tyrimą, taikyti matematinio modeliavimo ir analizės paketus, informacijos vizualizavimo technologijų algoritmus.
 • Remiantis matematinio modeliavimo metodologijos pagrindiniais principais geba kurti fizikinių, techninių, biologinių objektų matematinius modelius.
 • Geba analizuoti modeliavimo rezultatus ieškant optimalių sprendimo būdų, įvertinant modelio adekvatumą ir tikslumą; esant poreikiui tobulinti modelius.
 • Geba taikyti šiuolaikinius mokslinio tyrimo metodus, įvaldyti šiuolaikinę algoritmų sudarymo ir realizavimo metodiką bei geba analizuoti šių algoritmų sudėtingumą.
 • Geba pristatyti projektus, interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti ir pagrįsti išvadas, vertinti parengtas ataskaitas ir dokumentus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Studentai geba abstrahuoti fizikinę, techninę, biologinę, ekonominę ir kitų sričių informaciją, aprašyti ją matematine kalba.
 • Geba ieškoti, atrinkti ir suprasti mokslinę matematikos literatūrą ir taikyti naujausias mokslinių tyrimų žinias sprendžiant konkrečius mokslinius ir praktinius uždavinius.
 • Geba nagrinėti, suprasti ir įvaldyti naujus matematinius metodus ir technologijas.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją žodžiu ir raštu, surasti informacijos išteklius.
 • Geba samprotauti apie reiškinius, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas ir rezultatus, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais.
 • Geba dirbti savarankiškai ir komandoje, aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, teikti siūlymus ir aptarti idėjas.
 • Geba rašyti ataskaitas, rengti, nagrinėti, recenzuoti ir vertinti techninę dokumentaciją.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba kūrybiškai mąstyti, generuoti naujas idėjas.
 • Geba savarankiškai priimti sprendimus.
 • Geba aiškiai formuluoti mintis, perteikti matematinę informaciją kitų sričių specialistams.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGM11002 Informacijos vizualizavimo technologijos 6 30 15 15 16 84 E
FMMMM11101 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 45 - - 16 99 E
FMMMM11102 Diferencialinių lygčių asimptotinės analizės metodai 7(2) 15 15 15 10 131 E
FMMTM13102 Inžinerinių objektų projektavimas 8(2) 30 15 15 15 138 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM11113 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMMMM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMMTM13103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMMTM13151 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSM11203 IT projektų valdymas 8(2) 30 15 - 16 152 E
FMMTM13204 Skaičiavimo metodai netiesinėje mechanikoje 8(2) 30 15 15 15 138 E
FMSAM11277 Stochastiniai matematiniai modeliai 6 45 - 15 6 94 E
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM11214 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
FMMMM11201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
FMMTM13206 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
FMMTM13251 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM14352 Baigtinių elementų metodas technikoje 6 30 15 - 16 99 E
FMMMM11301 Algoritmų analizės specialieji skyriai 6 30 15 - 16 99 E
FMMMM11307 Diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodai 8(2) 45 - 15 16 137 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMITM14353 Matematinio modeliavimo paketų kūrimo pagrindai 7(2) 30 - 30 16 110 E
FMMMM11302 Atvirkštinių uždavinių teorija 7(2) 30 15 15 16 110 E
FMMMM11303 Globaliojo optimizavimo metodai 7(2) 30 30 - 16 110 E
FMMMM11304 Elektromagnetizmo reiškinių matematinis modeliavimas 7(2) 30 15 15 16 110 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM11315 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
FMMMM11306 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
STTMM17074 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
STTMM17075 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM11416 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - 30 770 BD
FMMMM11401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - 16 784 BD
STTMM17076 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - 20 780 BD
STTMM17077 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - 20 780 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.