Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E14007
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Dalius Mažeika
Studentas: Eimantas Šumskas
Studijų programoje studijos vyksta lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Ši studijų programa skirta parengti informacijos saugos specialistams, gebantiems praktiškai taikyti studijų metu įgytas žinias. Siekiama, kad studijas baigę magistrai turėtų šiuolaikinių žinių apie informacinių technologijų bei programų saugos užtikrinimo metodus bei principus, vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, kritišką informacijos saugos srities žinių bei kitų informacinių technologijų sričių sąveikos žinių supratimą, gebėtų kurti ir diegti informacijos saugos technologijas, plėtoti naujas žinias ir technologinius procesus bei integruoti skirtingų sričių žinias.
Programa paruošta remiantis geriausių pasaulio universitetų patirtimi bei ISACA rekomendacijomis.
 
Ką gebėsiu?
Absolventas gebės taikyti informacinių saugos technologijų principus, kriptografijos metodus, identifikuoti ir neutralizuoti pagrindines grėsmes ir atakas prieš informacines sistemas, taikyti šiuolaikinių informacinių sistemų saugos užtikrinimo mechanizmus, taikyti saugaus sistemų projektavimo ir programavimo metodus, vertinti informacinių sistemų saugos lygį, valdyti organizacijos informacijos saugos užtikrinimo procesus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacijos ir informacinių technologijų saugos magistrantūros studijų programą asmenys galės dirbti informacijos saugos įgaliotiniais (CISO), informacijos saugos auditoriais, techninės informacinės saugos patikros specialistais, elektroninių nusikaltimų tyrimų specialistais, specifinių žinių saugumo srityje turinčiais informacinių sistemų projektuotojais bei projektų vadovais.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti šiuolaikines žinias apie informacinių technologijų bei programų saugos užtikrinimo metodus bei principus, suformuoti informacijos ir IT saugos užtikrinimo svarbos supratimą bei mokėjimą argumentuoti saugos metodų taikymo būtinumą.
2. Suteikti naujausias specializuotas žinias informacijos saugos srityje, kurie yra naujausi profesiniu ir moksliniu požiūriu, išugdyti originalų mąstymą ir suformuoti kritišką informacijos saugos srities žinių bei kitų informacinių technologijų sričių sąveikos žinių supratimą.
3. Suformuoti specializuotus techninių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus informacijos saugos technologijoms kurti ir diegti, plėtoti naujas žinias ir technologinius procesus bei integruoti skirtingų sričių žinias.
4. Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius taikytinus darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir kuri reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Skirtingų šiuolaikinių informacinių sistemų saugos užtikrinimo mechanizmų specifikos žinojimas, gebėjimas juos taikyti praktikoje.
 • Pagrindinių grėsmių ir atakų prieš informacines sistemas tipų žinojimas, gebėjimas jas identifikuoti, neutralizuoti ir minimizuoti pasekmes.
 • Bendrų informacinių sistemų kūrimo metodikų žinojimas, saugių informacinių sistemų projektavimo metodikų principų suvokimas bei gebėjimas jas taikyti, integruoti informacijos saugos užtikrinimo mechanizmus į skirtingas informacines sistemas.
 • Informacinių saugos technologijų principų ir sąvokų supratimas bei gebėjimas jas taikyti.
 • Gebėjimas taikyti kriptografijos ir informacijos saugos sąvokas, suvokti šiuolaikinių kriptografinių protokolų, algoritmų ir sistemų veikimo principus.
 • Teisinių informacinės saugos užtikrinimo aspektų suvokimas.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėti taikyti skirtingus analizės, modeliavimo ir eksperimento metodus.
 • Mokėjimas nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, atlikti literatūros analizę ir cituoti šaltinius, planuoti ir vykdyti eksperimentą pasirinktoje probleminėje srityje, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti gautus eksperimentų rezultatus problemų sprendimui.
 • Gebėjimas formuoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas integruoti įvarius saugos mechanizmus į programinę įrangą.
 • Tipinių programavimo klaidų atsiradimo priežasčių supratimas ir gebėjimas jas identifikuoti bei taisyti. Programinio kodo analizės metodų supratimas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje. Skirtingų operacinių sistemų ir programavimo terpių specifikos suvokimas kuriant saugią programinę įrangą.
 • Gebėjimas vertinti informacinių sistemų ir organizacijų saugos lygį ir brandumą.
 • Gebėjimas atlikti nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimus, taikant įvairius techninius metodus.
 • Gebėjimas valdyti organizacijos informacijos saugos užtikrinimo procesus, juos derinti su kitais įmonės verslo procesais, vykdomais projektais, užtikrinti nenutrūkstamą organizacijos procesų funkcionavimą.
 • Gebėjimas taikyti rizikos valdymo metodus ir informacinės saugos standartų reikalavimus įmonės veikloje, gebėjimas ruošti įmonę, jos veiklos procesus sertifikacijai pagal atitinkamus saugos standartus.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėti dirbti komandoje, bendrauti žodžiu ir raštu, teikti siūlymus bei veiksmingai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.
 • Aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę.
 • Dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėjimas kritiškai, savarankiškai ir konstruktyviai mąstyti.
 • Gebėjimas savarankiškai tobulėti, didinti žinių bagažą.
 • Gebėjimas planuoti darbo ir laiko sąnaudas, siekti rezultato.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11101 Kriptografinės sistemos 8 30 - 30 4 149 E
FMISM11102 Informacinių technologijų saugos metodai 7 30 - 30 7 119 E
FMISM11103 Duomenų bazių ir elektroninių dokumentų sauga 8 30 - 30 8 145 E
FMISM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMISM11130 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 30 - - 4 72 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11206 Kompiuterių tinklų ir operacinių sauga 8 30 - 30 8 145 E
FMISM11207 Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo technologijos 7 30 - 30 7 119 E
FMISM11208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
FMISM15209 Virtualios infrastruktūros ir debesų kompiuterijos sauga 7 30 - 15 7 134 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM11201 E. paslaugų sauga 5 30 - 15 5 83 E
FMISM15205 Programų sauga 5 30 - 15 5 83 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11311 Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos 7 30 - 30 7 119 E
FMISM11312 Informacinės saugos vadyba 8 30 - 15 8 160 E
FMISM11313 Saugus programavimas 7 30 - 30 7 119 E
FMISM11314 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM11415 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.