Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Nanobiotechnologija

Nanobiotechnologija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J70003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jaunius Urbonavičius
Studentas: Daniel Naumovas, Dominykas Tvaska
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: biotechnologijų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Nanobiotechnologijos studijų programos pagrindinis tikslas – parengti biotechnologijų magistrus, sugebančius kurti ir pritaikyti moderniąsias technologijas praktinei tiriamajai ir ekspertinei veiklai, gebančius kvalifikuotai spręsti klausimus, susijusius su biologinių molekulių ir darinių nanoinžinerija ir nanotechnologijų naudojimu.
 
Ką gebėsiu?
Turėdami studijų krypties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, absolventai gebės savarankiškai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose, taip pat mokės apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti biotechnologijos, biofarmacijos, biochemijos, cheminės technologijos, maisto pramonės mokslo ir technologijų srityse.
Baigus nanobiotechnologijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti kai kuriose fizinių, biomedicinos ir gretutinėse technologijos mokslų sričių doktorantūros studijų programose.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Įtvirtinti gilinančius bendrųjų pagrindų ir studijų kryties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius.
2. Išugdyti savarankiško mokslinio tiriamojo darbo planavimo įgūdžius.
3. Įdiegti mokslinės informacijos ir eksperimentinių duomenų vertinimo ir apdorojimo principus.
4. Parengti jaunus specialistus gebančius savarankiškai planuoti eksperimentus ir dirbti laboratorijose.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos biologinių molekulių ir jų darinių pagrindines savybes, jų pritaikymo galimybes ir jų pagrindu sukurtas technologijas.
 • Žinos pagrindinius bioregeneracinių technologijų principus, praktines šių technologijų pritaikymo galimybes.
 • Žinos pagrindinius nanobiotechnologijos principus, diagnostinės nanotechnologijų metodus, bei jų taikymo galimybes medicinoje ir biotechnologijoje.
 • Žinos pagrindinius imuninės sistemos elementus, jų veiklos principus bei šių principų taikymą imuninėse technologijose ir bioinžinerijoje.
 • Žinos molekulinės biologijos pagrindus, susijusius su genetiniais procesais ląstelėje, jų molekuliniais mechanizmais bei jų taikymą studijuojant kitas nanobiotechnologijos disciplinas
 • Žinos genetinės informacijos saugojimo ir perdavimo mechanizmus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius.
 • Gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą.
 • Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžių.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus.
 • Mokės paruošti pranešimą, kritiškai ir argumentuotai vertinti pateikiamos medžiagos turinį ir diskutuoti su kitais pašnekovais.
 • Supras genomų struktūrą ir organizaciją.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės atrinkti tinkamus nanotechnologinius metodus bei metodikas sveikatos priežiūros, diagnostikos ir gydymo problemoms spręsti
 • Gebės sudaryti tinkamą geno klonavimo schemą bei parinkti efektyviausią analizavimo metodą.
 • Gebės paaiškinti embrioninių kamieninių ląstelių panašumus ir skirtumus lyginant su suaugusio organizmo kamieninėmis ląstelėmis ir žinos šiuolaikinius metodus, naudojamus kamieninių ląstelių tyrimuose.
 • Gebės pritaikyti optinius spektroskopinius mikroskopijos bei kitus fizikinius metodus nanodarinių ir nanotechnologinių vyksmų tyrimams.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais.
 • Gebės planuoti atlikti laboratorinius darbus savarankiškai ir grupėje.
 • Gebės dirbti komandoje iš įvairių sričių ir skirtingos kompetencijos specialistais.
 • Gebės pristatyti savo pagilintas žinias ir eksperimentinių tyrimų rezultatus viešai.
 • Gebės įvertinti mokslinės etikos pažeidimus ir laikytis pilietinės atsakomybės.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės ieškoti, rasti ir įvertinti naujausią mokslinę patentinę literature. Deramai elgris su konfidencialia informacija.
 • Gebės savarankiškai pasirinkti eksperimentinių tyrimų kryptį.
 • Gebės savarankiškai pasirinkti tyrimų metodus ir priemones.
 • Turės pastovaus mokymosi ir praktinių įgūdžių tobulinimo poreikį.
 • Gebės laikytis bendrųjų vertybinių nuostatų.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM11111 Prokariotų ir eukariotų biologija 6 30 15 15 4 96 E
FMCHM11118 Sistemų biologija 6 30 - 15 4 111 E
FMCHM15101 Magistro baigiamasis darbas 1 4 - - - 12 94 A
FMCHM15113 Kamieninių ląstelių biologija ir technologijos 8(2) 30 30 - 4 149 E
FMCHM15114 Nanomedžiagos 6 30 15 - 4 111 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sav.darbas) = 16 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM11213 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 30 - 15 4 57 E
FMCHM15117 Audinių inžinerija 6 15 15 15 4 111 E
FMCHM15201 Magistro baigiamasis darbas 2 7 - - - 20 166 A
FMCHM15215 Nanomedicina 7 30 15 15 4 122 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMCHM11211 Imunotechnologija 6 30 15 15 4 96 E
FMCHM11215 Pramoninė biotechnologija 6(2) 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 4 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM11301 Magistro baigiamasis darbas 3 6 - - - 12 148 A
FMCHM11310 Diagnostinė nanobiotechnologija 6 30 - 15 4 111 E
FMCHM11311 Genų inžinerija 6 30 30 - 4 96 E
FMCHM15305 Biokomponentų mikrokapsuliavimas 8(2) 30 30 - 4 149 E
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHM11401 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - 40 760 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.