Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Saulės elementų ir modulių inžinerija

Saulės elementų ir modulių inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J91001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artūras Jukna
Studentas: Ieva Jakutytė, Ieva Adamovičienė, Aiva B
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: energijos technologijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Magistrantūros saulės elementų ir modulių inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistams, gebantiems dirbti fotoelektros sektoriaus verslo ir mokslinių tyrimų institucijose.
 
Ką gebėsiu?
Baigę saulės elementų ir modulių inžinerijos studijų programą asmenys supras šviesos sąveikos su medžiaga mechanizmą, žinos puslaidininkių medžiagų, iš kurių gaminami saulės elementai ir moduliai, sandaros ypatumus bei saulės elementų bei modulių elektrines ir optines savybes.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjera įmonėse, kurių veikla susijusi su fotoelektros įrenginių gamyba, vartojimu ir pardavimų vadyba.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti naujausių technologijos studijų krypties žinių, reikalingų energijos technologijos specialistams.
2. Išugdyti gebėjimus kurti ir tobulinti saulės elementus/modulius inovatyvumo ir žinių reikalaujančioje praktinėje veikloje.
3. Išugdyti gebėjimus savarankiškai atlikti mokslinius eksperimentinius tyrimus, analizuoti tyrimų rezultatus bei formuluoti išvadas.
4. Išugdyti gebėjimus organizuoti savarankišką ar komandinį darbą, priimant inovatyvius sprendimus, įvertinti veiklos kokybę, vadovautis profesine etika ir pilietiškumu, kelti kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos šviesos sąveikos su medžiaga dėsningumus, saulės elementų gamyboje naudojamus puslaidininkius, jų kristalinę sandarą, elektrines ir optines savybes, lemiančias saulės elementų efektyvumą.
 • Žinos saulės elementų rūšis, jų veikimo principus ir charakteristikas, saulės elektrinių rūšis ir sandaras, saulės elementų/modulių technologijas, modernias modulių gamybos linijas ir gamybos kaštus.
 • Žinos elektros, išgaunamos saulės elementais, panaudojimo galimybes statybinėse konstrukcijose ir motorizuoto transporto priemonėse bei jų eismo reguliavimo infrastruktūroje.
 • Žinos mokslinių tyrimų metodus, naudojamus fotoelektros srityje.
 • Žinos mokslinių tyrimų prietaisus bei jų taikymo fotoelektros srityje ypatumus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės vykdyti mokslinius tyrimus fotoelektros srityje.
 • Gebės kaupti, sisteminti, analizuoti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovių diegimui reikalingus tyrimų rezultatus.
 • Gebės tinkamai taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus ir pasirinkti tinkamas priemones identifikuojant saulės elementuose/moduliuose vykstančius fizinius procesus ir nustatant jų vyksmo priežastis.
 • Gebės įvertinti eksperimentinių tyrimų rezultatus, pritaikant įvairių mokslo sričių žinias ir metodus.
 • Gebės daryti mokslinio darbo išvadas, neturint išsamios mokslinės informacijos.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės savarankiškai atlikti eksperimentinius mokslinius tyrimus, taikant šiuolaikinius tyrimų metodus.
 • Gebės taikyti technologijos mokslų naujoves, analizuojant mokslinius rezultatus tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse.
 • Gebės parinkti optimalias saulės elementų/modulių medžiagas ir spręsti inžinerines problemas, taikant modernias technologijas.
 • Gebės įvertinti saulės elementų/modulių patikimumą, susidėvėjimą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje.
 • Gebės suprasti, panaudoti ir kritiškai interpretuoti mokslinę informaciją, susijusią su fotoelektros energijos technologija.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės bendrauti su kolegomis, specialistais, visuomene ir dirbti komandoje.
 • Gebės įgyti moksliškai grįstas žinias, vertinti ir perteikti savo mokslinių tyrimų rezultatus, grindžiamus kritiniu mąstymu, taisyklinga žodine ir rašytine valstybine kalba.
 • Gebės gilinti studijų metu įgytas žinias ir tobulinti įgūdžius, mokantis visą gyvenimą.
 • Gebės imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
 • Gebės dalykines žinias panaudoti sprendimų priėmimui, užduočių formulavimui ir vadovauti sprendžiant uždavinius ir įgyvendinant pasirinktus sprendimus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės atsakingai ir savarankiškai planuoti mokymosi procesą.
 • Gebės kritiškai mąstyti, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją, ją analizuojant ir apibendrinant išvadomis.
 • Gebės taikyti dalykines žinias energijos technologijų uždavinių sprendimuose, kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus ir dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
 • Gebės nepriklausomai eksperimentuoti, koreguoti savo veiklą, atsižvelgiant į gautus rezultatus bei turimos tyrimų įrangos galimybes.
 • Gebės kūrybiškai integruoti tarpdalykines žinias ir įgūdžius profesinėje ir mokslinėje veikloje.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
FMFIM11130 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 45 - - 6 109 E
FMFIM16101 Šviesos kilmė ir jos sąveika su medžiaga 6 45 15 - 15 85 E
FMFIM16102 Puslaidininkiai. Puslaidininkių prietaisų technologija (su kursiniu darbu) 9 45 15 - 20 160 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM16104 Gamtinių energijos šaltinių fizika 6 45 - - 10 105 E
FMFIM16119 Taikomoji fizika ir chemija fotoelektros inžinerijoje 6 45 - - 10 105 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11144 Atsinaujinančios energijos technologijos 9 45 15 30 10 140 E
FMFIM11207 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
FMFIM16205 Saulės elementai ir jų savybės (su kursiniu darbu) 10 60 - - 20 186 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STSEM11201 Saulės energijos panaudojimo galimybės pastatuose 8 60 - - 10 143 E
TIATM11201 Saulės energijos panaudojimo galimybės transporto inžinerijoje 8 60 - - 8 145 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM11217 Mokslinės veiklos praktika 3 - - - - 80 A
FMFIM11218 Profesinės veiklos praktika 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM11308 Silicio Saulės elementų technologija 8 45 - - 10 158 E
FMFIM11310 Saulės elementų savybių tyrimų metodai 6 45 - 15 10 90 E
FMFIM11311 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
FMFIM15317 Šiuolaikiniai fizinių dydžių tyrimo metodai 8 45 30 30 15 93 E
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM11412 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - 30 770 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.