Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Informacijos ir informacinių technologijų sauga

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E14007, 6211BX014 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Nikolaj Goranin
Studentas: Justas Jackevičius
Galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Rengti aukštos kvalifikacijos informacijos ir informacinių technologijų saugos specialistus, formuojant sisteminį požiūrį į informacijos saugos problemų atsiradimą, jų prevencijos, sprendimo ir kompensavimo metodus, suteikiant studentams naujausias moksliniu ir profesiniu požiūriu specializuotas žinias bei gebėjimus taikyti šiuolaikinius informacijos saugos užtikrinimo metodus ir technologijas, ugdant originalų ir kritinį mąstymą, vadovavimo, tyrimų ir novatoriškumo įgūdžius.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • supras kibernetinių grėsmių, pažeidžiamumų ir rizikos atsiradimo priežastis, gebės jas identifikuoti, neutralizuoti ir sumažinti pasekmes;
 • supras informacijos ir informacinių technologijų saugos principus bei sąvokas, išmanys šiuolaikinių informacinių sistemų saugos užtikrinimo mechanizmų specifiką ir gebės jas taikyti;
 • išmanys saugių informacinių sistemų projektavimo metodikų principus ir gebės integruoti informacijos saugos užtikrinimo mechanizmus į skirtingas informacines sistemas bei procesus;
 • išmanys skirtingų operacinių sistemų, DBVS ir kitų informacinių sistemų saugos aspektus;
 • gebės taikyti kriptografijos, saugaus programavimo ir programinio kodo saugumo analizės, etinio sistemų pažeidžiamumo paieškos, nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo, saugos tinklų ir virtualių infrastruktūrų projektavimo metodus;
 • gebės vertinti informacinių sistemų ir organizacijų saugos lygį bei brandumą, taikyti rizikos valdymo metodus ir informacinės saugos standartų bei kitų reguliavimo dokumentų reikalavimus įmonės veikloje;
 • gebės rengti įmonę, jos veiklos procesus sertifikuoti pagal atitinkamus saugos standartus, valdyti organizacijos informacijos saugos užtikrinimo procesus, juos derinti su kitais įmonės verslo procesais, vykdomais projektais, užtikrinti nenutrūkstamą organizacijos procesų funkcionavimą.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • tyrimai ir praktiniai darbai šiuolaikinių informacijos saugos ir susijusių technologijų srityje (blockchain technologijos, anomalijų aptikimas didžiuosiuose duomenyse ir tinklo sraute, duomenų šifravimo įranga, dirbtinio intelekto metodai kovai su kibernetinėmis grėsmėmis);
 • informacijos saugos procesų modeliavimo ir prognozių tyrimai (grėsmių tendencijų ir evoliucijos modeliavimas, tinklo ir duomenų srautų modeliavimas anomalijoms aptikti, adaptyvių informacijos saugos metodų kūrimas ir tobulinimas);
 • informacijos saugos valdymo procesų optimizavimo tyrimai (rizikos analizės ir kitų procesų automatizavimas dirbtinio intelekto priemonėmis, specializuotų žinių bazių formavimas, diegiamų kontrolės mechanizmų ir procesų optimizavimas, Agile metodų taikymas informacijos saugos procesams).
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacijos ir informacinių technologijų saugos magistrantūros studijų programą asmenys galės dirbti informacijos saugos įgaliotiniais (CISO), informacijos saugos auditoriais, techninės informacinės saugos patikros specialistais, elektroninių nusikaltimų tyrimų specialistais, specifinių žinių saugumo srityje turinčiais informacinių sistemų projektuotojais bei projektų vadovais.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti aukštos kvalifikacijos informacijos ir informacinių technologijų saugos specialistus, formuojant sisteminį požiūrį į informacijos saugos problemų atsiradimą, jų prevencijos, sprendimo ir kompensavimo metodus, suteikiant studentams naujausias moksliniu ir profesiniu požiuriu specializuotas žinias bei gebėjimus taikyti šiuolaikinius informacijos saugos užtikrinimo metodus ir technologijas, plėtojant originalų ir kritinį mastymą, vadovavimo, tyrimų ir novatoriškumo įgūdžius.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Šiuolaikinių kibernetinių grėsmių, pažeidžiamumų, rizikų ir atakos vektorių, apimančių, bet neapsiribojančių technologinėmis, fizinės saugos, organizacinėmis bei socialinėmis sritimis, žinojimas, gebėjimas jas identifikuoti, neutralizuoti ir minimizuoti pasekmes.
 • Informacijos ir informacinių technologijų saugos principų ir sąvokų, įskaitant, bet neapsiribojant technologinėmis, organizacinėmis, socialinėmis ir teisinėmis, supratimas, šiuolaikinių informacinių sistemų saugos užtikrinimo mechanizmų specifikos žinojimas ir gebėjimas jas taikyti, saugių informacinių sistemų projektavimo metodikų principų suvokimas ir gebėjimas integruoti informacijos saugos užtikrinimo mechanizmus į skirtingas informacines sistemas bei procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Mokėjimas nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, atlikti literatūros analizę ir cituoti šaltinius, planuoti ir vykdyti eksperimentą pasirinktoje probleminėje srityje, taikyti skirtingus analizės, modeliavimo ir eksperimento metodus, vertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti gautus eksperimentų rezultatus problemų sprendimui.
 • Gebėjimas analizuoti, logiškai samprotauti, formuoti konstruktyvias, argumentuotas išvadas ir rekomendacijas, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas ir rezultatus, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas integruoti įvarius saugos mechanizmus į programinę įrangą, informacines sistemas ir procesus, taikyti kriptografijos, saugaus programavimo ir programinio kodo saugumo analizės, etinio sistemų pažeidžiamumų paieškos, nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo, saugios tinklų ir virtualio infrastruktūrų projektavimo metodus, išmanyti skirtingų operacinių sistemų, DBVS ir kitų informacinių sistemų saugos aspektus.
 • Gebėjimas vertinti informacinių sistemų ir organizacijų saugos lygį ir brandumą, taikyti rizikos valdymo metodus ir informacinės saugos standartų bei kitų reguliacinių dokumentų reikalavimus įmonės veikloje, gebėjimas ruošti įmonę, jos veiklos procesus sertifikacijai pagal atitinkamus saugos standartus, valdyti organizacijos informacijos saugos užtikrinimo procesus, juos derinti su kitais įmonės verslo procesais, vykdomais projektais, užtikrinti nenutrūkstamą organizacijos procesų funkcionavimą
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebėti dirbti individualiai ir komandoje, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, bendrauti žodžiu ir raštu, teikti siūlymus bei veiksmingai bendradarbiauti su kitų sričių specialistais.
 • Aiškiai reikšti asmeninę poziciją, ją apginti, gerbti kitų nuomonę.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebėjimas kritiškai, savarankiškai ir konstruktyviai mąstyti, įgyvendinti inovatyvius sprendimus, įvertinanat galimas veiklos pasekmes.
 • Gebėjimas savarankiškai tobulėti, didinti žinių bagažą, planuoti mokymosi procesą, planuoti darbo ir laiko sąnaudas, siekti rezultato.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17100 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
FMISM17101 Kriptografinės sistemos 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17102 Informacinių technologijų saugos metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17103 Duomenų bazių ir elektroninių dokumentų sauga 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17201 Kompiuterių tinklų ir operacinių sauga 9 30 - 15 - 195 E
FMISM17202 Virtualios infrastruktūros ir debesų kompiuterijos sauga 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17203 Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo technologijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 - 100 E
FMISM17204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM18200 Kenksmingo programinio kodo analizės metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17205 Programų sauga 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17300 Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17301 Informacinės saugos vadyba 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17302 Saugus programavimas 6 30 - 30 - 100 E
FMISM17303 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17400 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.