Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Informacinių sistemų programų inžinerija

Informacinių sistemų programų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621E15002, 6211BX017 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Birutė Pliuskuvienė
Studentas: Vytautė Gaidamavičiūtė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Rengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų specialistus, turinčius teorinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų kuriant, diegiant ir tobulinant informacinių sistemų programinę įrangą, suteikti išsamių žinių apie inovatyvius informacinių sistemų kūrimo metodus ir technikas.
Studijų metu skiriamas ypatingas dėmesys šiuolaikinėms informacinėms sistemoms, programų sistemų inžinerijai, modernioms duomenų bazėms, žinių inžinerijai, verslo procesų simuliacijai, dirbtinio intelekto taikymo aspektams informacinėse sistemose.
Šios studijų programos absolventai turi pakankamų žinių ir gebėjimų dirbti informacinių sistemų analitikais, duomenų bazių architektais, projektų vadovais, verslo informacinių sistemų konsultantais.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės spręsti informacinių sistemų projektavimo, kūrimo ir modernizavimo problemas, kompleksiškai taikydami įgytas žinias apie naujausias duomenų bazių kūrimo technikas, sistemų inžinerijos konceptus, veiklos procesų modeliavimą ir žinių valdymą;
 • mokės apibrėžti inovatyvių informacinių sistemų kūrimo metodų taikymo galimybes, parinkti technologines priemones jiems įgyvendinti, taikyti kokybės valdymo metodus ir standartus informacinės sistemos kokybei valdyti;
 • gebės pasirinkti ir taikyti programų inžinerijos metodus informacinėms sistemoms kurti, pasiūlyti verslo informacinių sistemų architektūras ir jas realizuoti;
 • gebės naudotis mokslinių tyrimų rezultatais, turės tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai atlikti, mokės kritiškai vertinti ir argumentuotai bei aiškiai perteikti apibendrintą dalykinę informaciją specialistams ir kitiems asmenims, dirbti individualiai ir komandoje.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • dinaminių verslo procesų simuliacijos tyrimai, apimant tokius probleminius atvejus kaip konkuruojantys verslo procesai, kompensacijos mechanizmo naudojimas ilgai trunkančiuose verslo procesuose, konteksto įtaka modeliuojant ir simuliuojant verslo procesus;
 • verslo taisyklėmis grindžiamas sprendimų automatizavimas informacinėse sistemose, verslo taisyklių sistemos darnos užtikrinimas, verslo taisyklių išgavimas iš duomenų bazių;
 • taikomųjų programų architektūros komponentų atpažinimas, ontologijų kūrimas, KDM modelių transformavimas į UML komponentų modelius, UML modelių darnos tikrinimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę informacinių sistemų programų inžinerijos studijų programą magistrai galės dirbti: sistemų analitikais, informacinių sistemų projektuotojais, duomenų bazių architektais, projektų vadovais arba tęsti studijas informatikos inžinerijos doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų specialistus, formuojant sisteminį požiūrį ir žinias apie informatikos mokslo ir informacinių sistemų programų inžinerijos problemas bei jų sprendimo metodus, išplečiant studentų žinias ir gebėjimus analizuoti, vertinti ir spręsti informacinių sistemų kūrimo ir tobulinimo klausimus, kompleksiškai taikant įgytas žinias apie inovatyvių informacinių sistemų kūrimo metodus ir technikas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamų žinių apie modernių informacinių sistemų kūrimą, palaikymą bei vystymą, taikant inovatyvius metodus bei technikas, įskaitant saugos užtikrinimo principus ir kompleksiškai ir pagrįstai taikys įgytas žinias sprendžiant informacinių sistemų kūrimo problemas ir vykdant mokslinius tyrimus.
 • Įgis žinių apie naujausias duomenų bazių kūrimo technikas, sistemų inžinerijos konceptus, veiklos procesų modeliavimą, žinių valdymą ir gebės jas pagrįstai taikyti informacinių sistemų projektavime, kūrime bei tobulinime ir vykdant mokslinius tyrimus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės atlikti mokslinės literatūros analizę, sintetinti ir vertinti mokslinei ir profesiniei veiklai bei naujovių diegimui reikalingų mokslinių tyrimų duomenis, formuluoti konstruktyvias, argumentuotas išvadas ir rekomendacijas.
 • Gebės analizuoti ir tirti informacinių sistemų programų projektavimo ir inovatyvių technikų panaudojimo galimybes ir metodus, parinkti technologines priemones tyrimui įgyvendinti.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės identifikuoti informacinius poreikius problemoms spręsti, vertinti duomenų poveikį informacijai ir žinioms, paaiškinti ir taikyti klasifikacijos ir informacijos architektūros konceptus, pasirinkti ir taikyti žinių inžinerijos metodikas žiniomis grindžiamoms sistemoms projektuoti, pasiūlyti verslo informacinėms sistemoms reikalingas architektūras ir parinkti technologijas šių sistemų įgyvendinimui, taip pat specifikuoti ir vertinti sprendimų rengimo sistemas, parinkti įrankius ir technikas,
 • Gebės spręsti informacinių sistemų projektavimo, kūrimo ir modernizavimo problemas, kompleksiškai taikant įgytas žinias apie naujausias duomenų bazių kūrimo technikas, sistemų inžinerijos konceptus, veiklos procesų modeliavimą ir žinių valdymą.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės kritiškai vertinti ir argumentuotai bei aiškiai, perteikti apibendrintą mokslinę ir dalykinę informaciją specialistams ir kitiems asmenims.
 • Gebės dirbti individualiai ir komandoje, bendrauti žodžiu, raštu, teikti siūlymus, prisiimti atsakomybę už savo ir komandos veiklos rezultatus, dirbti su skirtingą išsilavinimą turinčiais bendradarbiais, pateikti veiklos idėjas ir rezultatus.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės naudotis mokslinių tyrimų žiniomis, turės tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesiniai veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui, savarankiškai planuos mokymosi procesą, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį.
 • Gebės logiškai samprotauti, suprasti ir kritiškai vertinti kitų idėjas ir rezultatus, priimti ir įgyvendinti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17100 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
FMISM17106 Sistemų ir duomenų inžinerija (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17107 Modernios informacinės sistemos (su kursiniu darbu) 6 30 30 - - 100 E
FMISM17108 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM17109 Žinių valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 15 - 195 E
FMISM17110 Reikalavimų inžinerija ( su kursiniu darbu) 9 30 - 15 - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17207 Teorinės informatikos skyriai 9 30 - 15 - 195 E
FMISM17208 Verslo procesų modeliavimas ir simuliacija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17209 Informacinių sistemų inžinerija (su kursiniu darbu) 6 30 30 - - 100 E
FMISM17210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISM17102 Informacinių technologijų saugos metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17211 Informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17304 Šiuolaikinės duomenų bazės 9 30 - 30 - 180 E
FMISM17305 Informacinių sistemų techninė įranga 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17306 Dirbtinis intelektas ir jo taikymai informacinėse sistemose 6 30 - 30 - 100 E
FMISM17307 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.