Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Saulės elementų ir modulių inžinerija

Saulės elementų ir modulių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Medžiagų technologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621J91001, 6211FX016 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artūras Jukna
Studentas: Aiva Bagušinskaitė Šležienė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: technologijų mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kurti saulės elementų ir modulių technologijas, mokančius eksperimentiškai išmatuoti bei teoriškai sumodeliuoti fotoelektros įrenginių parametrus ir charakteristikas..
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės parinkti optimalias saulės elementų bei modulių medžiagas ir spręsti inžinerines problemas, taikydami modernias technologijas;
 • gebės įvertinti saulės elementų bei modulių patikimumą, susidėvėjimą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje;
 • gebės suprasti, panaudoti ir kritiškai interpretuoti mokslinę informaciją, susijusią su fotoelektros energijos technologija;
 • gebės taikyti technologijos mokslų naujoves, analizuodami mokslinius rezultatus tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika)
Baigiamuosiuose magistro darbuose siekiama ištirti medžiagų, naudojamų saulės elementams ir moduliams, kokybę, elementuose ir moduliuose esančių defektų, susiformavusių technologiniuose procesuose ar atsiradusių modulius surenkant iš atskirų saulės elementų, juos transportuojant ar sumontuojant į fotoelektrines jėgaines, poveikį saulės elementų ir modulių šviesos energijos konversijos į elektros energiją efektyvumui.
Baigiamųjų darbų temos: defektų ir (ar) meteorologinių sąlygų poveikio saulės elementų ir modulių šviesos energijos konversijos į elektros energiją efektyvumui tyrimas; saulės elementų ir modulių optoelektrinių savybių tyrimai iš voltamperinių charakteristikų; saulės elementų ir (ar) modulių panaudos potencialas transporto inžinerijoje ir (ar) šiuolaikinėse moderniose pastatų konstrukcijose.
 
Praktika
Studentai atlieka mokslinę gamybinę praktiką saulės elementų ir modulių gamyklose Vilniuje, Vismaliukų fotoelektros tyrimų centre, VGTU Fotoelektros technologijų laboratorijoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjera įmonėse, kurių veikla susijusi su fotoelektros įrenginių gamyba, vartojimu ir pardavimų vadyba.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti medžiagų technologijų mokslų specialistus, turinčius gebėjimų savarankiškai ir/ar komandoje kurti, tobulinti ir tirti saulės elementus/modulius, taikyti žinias praktinėje veikloje, priimant inovatyvius sprendimus, analizuoti tyrimų rezultatus bei formuluoti tyrimų rezultatais pagrįstas išvadas, bei, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu, kelti kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos šviesos sąveikos su medžiaga dėsnius, saulės elementų gamyboje naudojamus puslaidininkius, jų kristalinę sandarą, elektrines ir optines savybes, lemiančias saulės elementų efektyvumą.
 • Žinos saulės elementų rūšis, jų veikimo principus ir charakteristikas, fotoelektrinių jėgainių rūšis ir sandarą, saulės elementų/modulių technologijas, modernias modulių gamybos linijas ir gamybos kaštus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės kaupti, sisteminti, analizuoti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovių diegimui reikalingus tyrimų rezultatus.
 • Gebės tinkamai taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus ir pasirinkti tinkamas priemones identifikuojant saulės elementuose/moduliuose vykstančius fizinius procesus ir nustatant jų vyksmo priežastis.
 • Technologinė analizė
 • Gebės analizuoti fotelektros energijos išgavimo problemas ir alternatyvius jų sprendimų būdus, įvertinant socialines ir gamtosaugines pasirinktos veiklos pasekmes aplinkai ir socialinei gerovei.
 • Gebės atlikti saulės elementų ir modulių panaudos galimybių, egzistuojančiuose ir kuriamose inžinerinėse konstrukcijose, technologinę analizę.
 • Biotechnologijų projektavimas
 • Gebės parinkti ir taikyti įgytas žinias saulės elementų projektavimo, gamybos ir panaudos problemų sprendimui.
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus saulės elementų/modulių technologijų projektavimui.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės kritiškai mąstyti, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją, ją analizuojant ir apibendrinant išvadomis.
 • Gebės bendrauti su kolegomis, specialistais, visuomene ir dirbti komandoje.
 • Praktinė veikla
 • Gebės taikyti technologijos mokslų naujoves, analizuojant mokslinius rezultatus tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse.
 • Gebės parinkti optimalias saulės elementų/modulių medžiagas ir spręsti inžinerines problemas, taikant modernias technologijas bei įvertinti saulės elementų/modulių patikimumą, susidėvėjimą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17101 Šviesos kilmė ir jos sąveika su medžiaga 9 45 15 - - 180 E
FMFIM17102 Puslaidininkiai. Puslaidininkių prietaisų technologija (su kursiniu darbu) 9 45 15 - - 180 E
FMFIM17103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMFIM17104 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
FMFIM17105 Taikomoji fizika ir chemija fotoelektros inžinerijoje 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17244 Atsinaujinančios energijos technologijos 9 30 15 15 - 180 E
FMFIM17206 Saulės elementai ir jų savybės (su kursiniu darbu) 9 45 - - - 195 E
FMFIM17207 Saulės elementų ir modulių projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
FMFIM17208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STVNM17234 Saulės energijos panaudos galimybės pastatuose 3 30 - - - 50 E
TIAIM17109 Saulės energijos panaudos galimybės transporto inžinerijoje 3 30 - - - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMFIM17209 Mokslinės veiklos praktika 3 - - - - 80 Į
FMFIM17210 Profesinės veiklos praktika 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17311 Silicio Saulės elementų technologija 9 60 - - - 180 E
FMFIM17312 Šiuolaikiniai fizinių dydžių tyrimo metodai 6 30 - 15 - 115 E
FMFIM17313 Saulės elementų savybių tyrimų metodai 6 45 - - - 115 E
FMFIM17314 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIM17415 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.