Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fundamentinių mokslų fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Taikomoji statistika

Taikomoji statistika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statistika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 621G31001, 6211AX009 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Kazimieras Padvelskis
Studentas: -
Specializacijos: duomenų mokslas, statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matematikos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, turinčius matematinės statistikos ir informatikos žinių, susijusių su didžiųjų duomenų analize; žinančius šiuolaikinių verslo analitikos sistemų programinių priemonių galimybes; gebančius taikyti statistinės analizės, statistinio modeliavimo bei prognozavimo metodus; turinčius žinių apie finansų rinkų matematinio modeliavimo ir investicijų rizikos analizės principus ir mokančius taikyti matematinius modelius sprendžiant vertybinių popierių kainodaros bei investicinių portfelių sudarymo uždavinius; išmanančius tiesinio, parametrinio, netiesinio, stochastinio programavimo uždavinius; gebančius šiuos metodus taikyti praktiniams optimizavimo uždaviniams spręsti ir mokančius naudotis SAS/OR programine įranga bei atvirojo kodo paketu R.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • mokės kurti didžiųjų duomenų rinkinių analizės matematinius modelius, sudaryti algoritmus ir kompiuterines programas sukurtiems modeliams įgyvendinti;
 • mokės atlikti ekonometrinę analizę, parinkti tiriamiems ekonominiams objektams tinkamus modelius ir juos identifikuoti taikydami šiuolaikinę programinę įrangą, spręsti praktinius įmonių veiklos ar makroekonomikos uždavinius, sugebės interpretuoti ir apibendrinti tyrimų rezultatus;
 • mokės atlikti stochastinę rizikos analizę, parinkti rizikos draudimo modelius, spręsti praktinius draudiko atsargų kaupimo, draudimo įmokų nustatymo, perdraudimo būdo ir lygmens parinkimo, bankroto tikimybės vertinimo ir kitus draudimo įmonių veiklos uždavinius;
 • gebės taikyti optimizavimo metodus įvairiems reiškiniams analizuoti, planuoti ar prognozuoti, mokės sudaryti ir spręsti optimizavimo uždavinius naudodami SAS/OR programinę įrangą;
 • mokės programuoti statistinės analizės sistemų SAS ir R aplinkoje, parengti duomenis, užrašyti statistinius modelius, įvertinti jų parametrus, parengti tyrimų rezultatus toliau analizuoti ar publikuoti.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • tiesiniai ir netiesiniai modeliavimo metodai ekonomikoje;
 • genetinių duomenų statistinė analizė;
 • kryptinių duomenų statistinė analizė;
 • nehomogeniniai rizikos atstatymo modeliai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę taikomosios statistikos magistrantūros studijų programą, absolventai galės dirbti Statistikos departamente, Lietuvos banke, komerciniuose bankuose, draudimo kompanijose, didelėse įmonėse bei bendrovėse. Studijas galės tęsti fizinių mokslų srities matematikos mokslo krypties doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.
 
Studijų programos specializacijos:
Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje, Duomenų mokslas

Studijų programos tikslas
1. Parengti absolventus: - turinčius žinių apie ekonometrinėje analizėje naudojamus statistinius modelius, jų parinkimo ir specifikavimo metodus, sprendžiant makroekonomikos ir mikroekonomikos uždavinius. - turinčius matematinės statistikos ir informatikos žinių, susijusių su didžiųjų duomenų analize, žinančius šiuolaikinių verslo analitikos sistemų programinių priemonių galimybes, gebančius taikyti statistinės analizės, statistinio modeliavimo bei prognozavimo metodus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino duomenų analizės ryšius su tikimybių teorija ir matematine statistika, ekonometrijos ryšį su statistika ir ekonomikos teorija, tiesinės ir netiesinės regresijos modelius.
 • Žino statistinėje duomenų analizėje naudojamus modelius, jų identifikavimo metodus ir algoritmus, ekonometrinių modelių parinkimo ir parametrų vertinimo metodus.
 • Žino matematikos, informatikos metodus tinkamus didžiųjų duomenų analizės modeliams sudaryti.
 • Žino statistines analizės sistemas (SAS ir R), jų galimybes ir panaudojimą statistinėje duomenų analizėje, ekonometrinių modelių sudaryme, vertinime ir prognozavime.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba kurti finansų, ekonomikos ir kitų mokslo sričių problemų sprendimo matematinius modelius bei pagrįsti jų tinkamumą.
 • Geba kurti didžiųjų duomenų rinkinių analizės matematinius modelius, parinkti parametrus, patikrinti modelio tinkamumą turimiems duomenims, lyginti kelis modelius tarpusavyje.
 • Geba kritiškai analizuoti ir vertinti rezultatus, lyginti parametrų reikšmes, išrinkti optimalius sprendimus, prognozuoti.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba parinkti tiriamiems ekonominiams objektams tinkamus modelius ir juos identifikuoti šiuolaikine programine įranga, spręsti praktinius įmonių veiklos uždavinius, sugebės interpretuoti ir apibendrinti tyrimų rezultatus.
 • Geba programuoti statistinės analizės sistemų SAS ir R aplinkoje, paruošti duomenis, užrašyti statistinius modelius, įvertinti jų parametrus, paruošti tyrimų rezultatus tolimesnei analizei ar publikavimui.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba aiškiai ir argumentuotai pristatyti mokslinius tyrimus specialistams ir ne specialistams, juos kritiškai vertinti, diskutuoti.
 • Geba dirbti tarpdalykinėje ir tarptautinėje komandoje, dalyvauti profesiniuose tinkluose.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose matematikos ir jos taikymo srityse bei planuoti mokymosi procesą.
 • Geba savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti jų pasekmes bei jų sudėtingumą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
FMSAM17158 Operacijų tyrimas (su kursiniu darbu) 9 30 15 15 - 180 E
FMSAM17159 Duomenų analizės programinės sistemos 6 15 30 - - 115 E
FMSAM17161 Rinktiniai tikimybių teorijos skyriai 6 45 - - - 115 E
VVEIM17389 Ekonomika 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM17106 Magistro tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
FMSAM17166 Tekstinių duomenų analizė 6 15 30 - - 115 E
FMSAM17167 Duomenų mokslo seminaras (su kursiniu darbu) 9 15 45 - - 180 E
FMSAM17168 Matricų algebra 6 45 - - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM17161 Rinktiniai tikimybių teorijos skyriai 6 45 - - - 115 E
FMSAM17169 Matematinės statistikos pagrindai 6 30 15 - - 115 E
FMSAM17170 Programavimas su R 6 15 30 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM17207 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMSAM17253 Draudos matematika 6 30 - 15 - 115 E
FMSAM17254 Statistiniai tyrimai imčių metodais (su kursiniu darbu) 9 45 - 15 - 180 E
FMSAM17255 Statistinis modeliavimas ir struktūrų analizė 6 30 15 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM17256 Rizikos teorija 6 30 - 15 - 115 E
FMSAM17265 Eilių teorija 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM17207 Magistro tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
FMSAM17272 Optimizavimo uždaviniai statistikoje (su kursiniu darbu) 9 45 - 15 - 180 E
FMSAM17273 Atsitiktiniai grafai 6 45 - - - 115 E
FMSAM17274 Duomenų bazės 1 6 15 30 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAM17256 Rizikos teorija 6 30 - 15 - 115 E
FMSAM17265 Eilių teorija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16308 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
FMSAM16352 Duomenų analizės metodai (su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
FMSAM16357 Finansinių rinkų matematiniai modeliai 6 15 30 - - 115 E
FMSAM16362 Ekonominių rodiklių analizė ir prognozė 6 15 30 - - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16308 Magistro tiriamasis darbas 3 3 - - - - 80 TD
FMSAM16352 Duomenų analizės metodai (su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
FMSAM16374 Bajeso metodai 6 30 15 - - 115 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
FMSAM17375 Duomenų bazės 2 6 15 30 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Statistiniai metodai finansuose ir ekonomikoje
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Duomenų mokslas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAM16409 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.